Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alá - fölérendeltség házasságban, Nemek alá-fölérendelése, Szülő gyermek kapcsolat.

  

Alá - fölérendeltség házasságban

 

 

7 /564

Kérdező: 4. Házasságom nagyon sok problémát vet fel, és ez elszomorító.

HANG: 4. Házasságod úgy, ahogy te látod, kilátástalan. Legkisebb jelét sem láthatod az Én áldásomnak rajta. Nincs is! Csak azokat a házasságokat tudom elhalmozni áldásommal, amelyekben nincs alá-fölérendelt viszony. Ahol Miattam szeretik egymást a házastársak. Ahol ez nincs, ott nem tudok jelen lenni. Ameddig te képes vagy arra, hogy Miattam szeresd társadat, addig az ERŐM nem hagy el. De ha azt fogod tapasztalni, hogy ő téged lélekben már elhagyott, akkor nincs semmi keresnivalód mellette. Nem is fogod sokáig bírni. Hiába akarod megjavítani házasságodat, nem fog sikerülni. Hiába akarsz társadnak kedvében járni. Nem fog sikerülni. Ha az Én kedvemben akarsz járni, ha magadban az Én szeretetem és békém biztosításán fáradozol, ez sikerülni fog. De ez nem jelenti azt, hogy házasságod boldog lesz.    

A boldog házassághoz az kell, hogy mindketten Engem fogadjatok be életetek fókuszába. A boldog házasságban mindketten arra teszik a hangsúlyt, hogy Énrám vigyáznak, és nem arra, hogy Tőlem várják, hogy Én vigyázzak rájuk.  Ha ez nem megy mindkét fél részéről, akkor az, aki beenged Engem, mint irányítót az életébe, az vigyázni fog, hogy el ne veszítsen Engem, és az szabaddá tud lenni társától, s nem kell vállalnia, hogy a másik magával rántsa őt a boldogtalanságba.

 

 

8 /665

Kérdező: 2.    Házasságom válságos.

3. Problémáim vannak gyermekeimmel kapcsolatban. Gyermekeim jövőjéért feláldozhatom-e házaséletünk látszat-nyugalmát?

HANG: 2. A házastársi kapcsolat semmiképpen sem alá-fölé rendelt kapcsolat. Aki a házasságban uralkodni akar, az gyakorlatilag cáfolja azt az ígéretét, amelyet a házasságkötés alkalmával mondott. Igen, mert a szeretet és az uralkodás ember és ember között nem fér össze. A szeretet: szabad szolgálat, amely semmiféle kényszert nem képes sem  elfogadni, sem alkalmazni. Ahol kényszer van, ott Én nem vagyok jelen.

3. A gyermekeiddel kapcsolatban neked is, gyermekeidnek is meg kell harcolnotok azt a szabadságharcotokat, amely feltétele annak, hogy helyesen tudjátok szeretni egymást. A szabadság körén belül mindenkinek saját felelőssége, hogy tettei következményeit magára kell vállalnia. Az a szülő, aki elnéző, az bűnrészes. Feltétlenül fontos, hogy a szeretet IGAZSÁGBAN nyilvánuljon meg, és az igazság SZERETETBEN. Csak abban az esetben fordulhat át az igazság IRGALOMRA, ha komoly bűnbánatot mutat az, aki úgy érzi, hogy az igazság nagy szenvedést jelent számára. De csak ebben az esetben lehet lemondani arról az igazságról, ami szükségszerűen együtt jár a szeretettel, ha nem akar megalkuvássá silányulni.

Arról szó sem lehet, hogy bármit vagy bárkit is feláldozz gyermekeid jövőjéért. Gyermekeid jövője nem a te kezedben van!!! Neked a jelen megszentelése a feladatod. Ezért születtél le a Földre, és gyermekeid azért választottak téged, mert akkor, amikor sokkal tisztábban láttak, mint most, akkor úgy látták, hogy melletted tudják kibontani legjobban benső értékeiket. Ha ők ezt nem teszik, azért nem te vagy a felelős. Neked nem gyermekeidért kell élned, hanem Értem! Nekik is, mint mindenkinek, Értem kell élniük, ha boldogok akarnak lenni. Amíg erre rá nem jön valaki, addig csak menekül önmaga elől.

Mérhetetlen szeretettel szeretlek, és azt akarom, hogy ne engedj Engem kiszorítani senkitől, sem házastárstól, sem gyermektől, életed gyújtópontjából. Őket is csak akkor szereted helyesen, ha úgy szereted őket, mint Én, tehát csak abban állsz melléjük, amiben saját erejük nem elégséges, tehát amiben nincs semmi felelősségük, tehát abban, ami a jelened megszentelésében neked a feladatod. Ez férjedre, gyermekeidre egyaránt áll.

 

 

36 /3843

Kérdező: SEM LÁTNI, SEM  AKARNI NEM TUDOK JÓL

1. Bután tudok szeretni.

2. Nem látom világosan, hogy mi az igazi teendőm.

HANG: 1.  Bizony, meg kell tanulnod okosan szeretni. Az okosan szeretés alapja a másikra figyelés! Ezt neked elsősorban a férjed irányában kell megtenned. Tehát nem a szabadság kiharcolása, hanem odasimulás férjedhez mindenben, ami nem bűn! Ilyen formában fogod elveszíteni mulandó életedet úgy, hogy megnyered azt, az örök életre (Mt 16,25 - Mk 8,35 - Lk 9,24) . Hidd el: Értem, a te Jézusodért veszíted el életedet olyankor, ha felzárkózol férjedhez mindenben, kivéve a bűnt.

Harmonikus élet csak harmonikus lélekből nőhet ki, és harmonikus hatást az emberek felé csak harmonikus párkapcsolatokból lehet kicsiholni.

Ma a legnagyobb probléma a társadalmi életben éppen az, hogy nem vagytok harmonikus kapcsolatban Velem, Jézussal, és így nem lehettek harmóniában magatokkal sem. S mivel nem vagytok harmóniában magatokkal, nem lehettek harmóniát sugárzó, világosságot, erőt árasztó jelei az Isten országának, amely pedig Általam bennetek egy létező valóság!

2.    Az előző fejezet alapján könnyű helyzetben vagy. Csak meg kell kérdezned férjedet, hogy mi a teendőd, és máris tudni fogod teendőidet. Ha ő nem mondja meg világosan, egyértelműen, hogy mit vár el tőled, akkor bármit tehetsz, ami nem bűn, ha jó, és ő nem ellenzi!

Igaz, a házasságban sincs alá-fölé rendeltség. De igenis van olyan egymást segítés, amely a másik szabadságát tiszteletben tartva segíti a másikat abban, hogy megszentelődjék! Ezért kell a házastársaknak felzárkózniuk egymáshoz mindenben, kivéve a bűnt. E téren úgy tűnik, hogy a feleségnek könnyebb a helyzete, mivel ő kapta kettőjük kapcsolatában a SZÍV szerepet. Ez ugyan nagyobb áldozattal jár, de kisebb rizikóval, a döntés tekintetében. Ilyen értelemben vagy könnyebb helyzetben.

Jó, ha tudod: nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró gondjainak, problémáinak elviseléséhez kell az erő, a bátorság! Ezt Én, Jézus, mindenkor biztosítom számodra!

 

 

***********************

Nemek alá-fölérendelése

 

 

32 /3371

Kérdező: AZ Isten MAGYAR JÉZUS ÁLTAL?

Magyar az Isten?

HANG: Értem a kérdésedet. A múlt gyökereit kutatva csak akkor nem haszontalan időtöltés ez a munka, ha a jelen tisztultabb megszentelését segíti elő.

Velem, Jézussal, mint a megtestesült Istennel kapcsolatban, Én, Jézus, még arra is vigyáztam, hogy gyermekkorom évei titokban maradjanak előttetek. Miért? Azért, mert ismerlek benneteket, és tudom, hogy a Kísértő, azzal a mérhetetlenül sok kísértéssel, amelynek ki vagytok téve, mindent el fog követni, hogy különböző hiúsági, gőgkomplexusok következtében pontosan azt ne tegyétek, ami a legfontosabb, a jelen alázatos megszentelését, az önmagatok átlépését, a szolgáló szeretet önfeláldozásig menő megvalósítását.

Nincs ember a világon, nem volt és nem is lesz, akit múltja erkölcsileg meghatározhatna. Egyedül az határoz meg minden rendű és rangú embert, hogy Isten, aki mindenkiben boldogító módon jelen van, mennyire talál visszhangra bennetek!

Engem, Jézust, nem azért öltek meg, mert gyilkosaim egy bizonyos néphez tartoztak, hanem azért, amiért ma is megöltök Engem magatokban, amikor nem vállaljátok fel annak az emberi természetnek átélését, amelyet Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek.

Engem azért öltek meg, mert embertelen emberek között embernek lenni annyit jelent, mint áldozattá válni!

Ha te minden cikornyázás helyett vállalnád azt az egyszerű szeretetéletet, amely igazságban nyilvánul meg, azt a tiszta igazságot, amely szeretetben nyilvánul meg, akkor a te sorsod sem lehetne más, mint az Enyém, akár magyar vagy, akár zsidó!

Amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, akkor nem azon volt a hangsúly, hogy egy néppel kötötte ezt, hanem azon, hogy EMBERREL kötött szövetséget. Az természetes, hogy az EMBER mindig valamilyen nációhoz tartozik, de ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A magyarok között és minden nép között vannak kegyetlen istengyilkosok, és a zsidók között és minden nép között vannak Istennek odaadott emberek.

Bennem, Jézusban, ahogy már Pál is megfogalmazta, csak EMBER van (Galatákhoz írt levél 3;28)! Amíg le nem oldjátok magatokról a nacionalizmusnak, sőt még a nemek alá-fölérendelésének is a szálait, addig a gőg, a gyűlölet köteleit fonjátok e szálakból. Ez pedig a kárhozottak nyakörve! Ezzel aránylag könnyen tart a markában benneteket az ősellenség, aki minden kicsiny és nagy háborúk kirobbantója, felszítója, táplálója, kivitelezője. Ő gyilkos volt kezdettől fogva!

Nagyon szeretném, ha ki tudnád magadat hámozni ennek az ősellenségnek a hálójából.

Én, Jézus, sem magyar, sem más nemzetet nem akartam és a jövőben sem akarok megtestesíteni. Én, Jézus, azért jöttem közétek, legyetek bármilyen nemzetiséghez tartozók, hogy Általam, Velem és Bennem EMBERRÉ tudjatok válni. Nálam nélkül erre végképp képtelenek vagytok!

 

 

*********************************

Alá - fölérendeltség, szülő gyermek.

 

 

10 /796

Kérdező: Anyámmal nem tudok úgy kijönni, hogy ő is, én is békét éljünk meg a szívünkben.

HANG: Te egy nagy földi átoknak vagy áldozata. E földi átok így szól: A gyermek mindenkor alá van vetve szüleinek. Ez NEM IGAZ! Te választottad anyádat azért, hogy leszüless a Földre. De szó sem lehet arról, hogy ő téged birtokolhat! Azért mondtam, hogy áldozata vagy egy átoknak, mert a köztudatban az él, hogy a gyermeknek engedelmeskednie kell szüleinek.

Én már tizenkét éves koromban szó nélkül magukra hagytam anyámat és nevelőapámat, s amikor három napi keresés után rám találtak, s anyám kérdőre vont, hát nagyon keményen, ott mindenki előtt rendre utasítottam őket. Volt még olyan eset, amikor uralkodni akart rajtam, akkor pedig megtagadtam őt (Máté 12;48)  . Pedig az Én anyám nem volt akárki! Valóban a világ legjobb édesanyja volt, van és lesz!

Neked már régen szakítanod kellett volna anyáddal! Ezzel tetted volna a legnagyobb jót neki is, magadnak is. Ti külön világ vagytok!

Most úgy tűnik, rámegy az életed arra, hogy nem szakítottál végleg anyáddal, s nem hoztad tudomására radikálisan rokonságodnak, hogy felnőtt ember vagy, aki sem dirigálni nem akar más felnőtt embernek, sem dirigálni nem enged más embertől önmagának. Mivel ezt elmulasztottad, most ennek vagy áldozata.

Sokkal határozottabban kellene kiállnod amellett az ember mellett, aki szeret téged és szereti gyermekeidet, és sokkal határozottabban kellene megmondanod anyádnak és az egész rokonságnak, hogy nem szólhatnak bele életedbe! Ha anyádnak nem jutott eszébe, hogy elvágja a szellemi köldökzsinórt, akkor neked kell azt megtenned, ha lelkileg lélegzethez akarsz jutni.

Azoknak volt igazuk, akik azt mondták, hogy nem lett volna szabad kibékülnöd anyáddal. Csak akkor lett volna szabad ilyet tenned, ha ő jött volna hozzád, és ő kér tőled bocsánatot. Amit te tettél, az egyáltalán nem volt valami vallásos tett, hanem részedről olyan megalkuvás, amelyet nem lett volna szabad megtenned.

Ha csak egyetlen olyan jelzőt mondott feléd anyád, ami becsületedet sértette, akkor már meg kellett volna várnod, hogy bocsánatot kérjen, s addig nem szabadott volna szóba állni vele, amíg ezt meg nem teszi. Ha nem teszi meg, ő kárhozik el, nem te! Így még azt gondolhatja, hogy jól cselekedett, amikor téged bántott. Ha eddig nem így tettél, akkor most kezdd el ezt a határozottságot! Én melletted állok!

Drága Gyermekem! Én csak azon tudok segíteni, aki magán is akar segíteni. Amíg nem akarsz elszakadni anyádtól, addig nem tudsz Hozzám kapcsolódni, bármit teszel is. Az Én Lelkem a szabadság lelke, és Én megszabadítónak jöttem. Nem békét jöttem hozni a Földre, hanem kardot! Elválasztani jöttem a lányt anyjától! (Máté 10;35) . Békét csak azután tudok teremteni benned és anyádban is, ha már ez az elválasztás megtörtént. Előbb nem.

 

*****************************************************************************

Alá - fölérendeltség házasságban: 7/564, 8/665, 36/3843.

Nemek alá-fölérendelése: 32 /3371.

Alá - fölérendeltség, szülő gyermek: 10 /796

  

 

Folytatás:

 

 

Alá- fölérendeltség világi jogrendben