Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alamizsna

Kérdező:  Mondj néhány szót nekünk a reinkarnációról,

HANG:  Elöljáróban megemlítem, hogy kérdéseidre, kérdéseitekre adandó válaszomra már régebben készítelek elő benneteket. Nincsenek véletlenek, mint tudjátok. Csak azt nem tudjátok, és nem is mérhetitek föl reálisan, hogy mennyire nagy horderejű e kijelentés: nincsenek véletlenek. Itt most nem talán, hanem kétséget kizáróan kellene úgy hozzáállnotok válaszom meghallásához, hogy az éppen azért jön Tőlem, mert igényli a kritikát, igényli a józan ész használatát. Nem tekintélyelv alapján kérlek benneteket, hogy Rám figyeljetek, hanem értelmetek alapján. Nem arra vagytok teremtve, hogy bármit is elfogadjatok, hanem arra, hogy csak azt fogadjátok el, ami számotokra nagyon értelmesnek látszik. Ilyenkor nem eszetekre támaszkodtok, hanem az eszetek használatára. Ez pedig mindennél fontosabb, ha embernek, felnőtt, felelősséget vállalni képes embereknek akarjátok tudni magatokat. Nagyon aláhúzottan kell ezt hangsúlyoznom, mert éppen abban az időben éltek, amikor az embereknek viszket a fülük, hogy valami izgalmasan újat halljanak, s emiatt elfordulnak sokan a realitásoktól, s odaadják magukat a meséknek.

Mint mondtam, nincsenek véletlenek. Ti éppen akkor találkoztatok Velem, a HANG-gal, amikor erre legnagyobb szükségetek lett. Hát ennyit elöljáróban. Most nézzük a kérdéseket!

Van reinkarnáció. Éppen úgy van, mint ahogy van megváltás. De amint Én annak idején nem neveztem magamat Megváltónak, mert e szó alatt egészen mást értettek hallgatóim, mint Én, így e szó alatt is: reinkarnáció, nem azt értik az emberek, amit az valójában jelent. Ti sem azt értitek. Számotokra is okosabb lenne nem ezzel foglalkozni, hanem azzal, ami a teendőtök külön-külön és együttesen. Ezt azért mondom, mert a reinkarnációnak ténye egyáltalán nem érinti földi életetek lényegét, tartalmát. Legalábbis, ami a ti tevékenységi körötöket, a mindennapi életben vállalandó felelősségeteket illeti.

Értsétek meg! Nekem nem az a célom, hogy megnyugtassalak benneteket, hanem az, hogy olyan igazságot közöljek, melyet nagyon fontos tudnotok. A reinkarnációval kapcsolatban senki sem jár jól azzal, ha tud róla, hanem azzal jár jól, ha nem sokat törődik vele. Azzal jár jól mindenki, ha azzal törődik, hogy Én hogyan és mint szeretném őt partneremként kezelni. Ez a legfontosabb. Ennek érdekében sem Nekem, sem nektek, nem hosszú imákra van szükségünk, hanem nektek tanulásra, Nekem pedig arra, hogy ennek érdekében ESZKÖZÖKET biztosítsak számotokra. Ezért tehát ti már nem az előtt a dilemma előtt álltok, hogy két rossz vagy egy rossz és egy jó közül kellene választanotok, hanem az előtt, hogy két önmagában jó közül legyen bátorságotok azt a jót választani, ami, bár számotokra kétségtelenül színtelenebb és fárasztóbb, de Részemről mégis a fontosabb. Lehetővé kell tennetek, hogy Én közelítsek hozzátok, és ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy ti közelítsetek ahhoz a Rólam elgondolt képhez, mely gondolkodás-átalakítást képtelen végezni bennetek.

Imádkozni annyit jelent, mint Istenhez emelni a lelket. Ezt teszi minden pogány bálványimádó is. Jutnak is ezáltal bizonyos önmegszentelődésre, mert az imának konzerváló hatása van. De hát Én nem ezért jöttem közétek. Azért jöttem, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat Mk 1,15*. Ezt Én bennetek megtenni képtelen vagyok. Szeretetem tiltja, hogy manipuláljalak benneteket. Azt pedig - sajnos - szeretetem lehetővé teszi, hogy olyasmire is felhasználjatok Engem, ami nagyon nem az Én szándékom szerint való.

Kétezer év alatt egyházatokban olyan közösségek is alakultak már, melyek regulák keretei között szinte az egész napjukat az imádságnak szentelik, pedig tudják, hogy Én nem ezért jöttem. Ne ti akarjatok Engem fölhasználni, hanem engedjétek, hogy Én használjalak föl benneteket. Bár elhinnétek, hogy így jártok a legjobban. Igaz, ez rövid távon nem látványos, mivel nem kihívni akarlak benneteket a világból, hanem megszabadítani a gonosztól János 17;15*. Én nem a világot akarom bevinni a templomba, hanem a templomot akarom kivinni a világba. Ti élő templomok vagytok. Nem profanizálni akarom azt, ami szent, hanem szakralizálni azt, ami profán. Tehát a normál-élet átitatását akarom általatok az Én szeretetemmel, mely bölcsességem irányítása alatt áll. Legyetek okosak, mint a kígyó, és legyetek óvatosak. Mt 10,16-17*. Ne engedjétek, hogy kihasználjanak, de tegyetek meg mindent, hogy fölhasználjanak benneteket az emberek arra, amire mindenki teremtve van, vagyis a szeretni tanításra, ami olyan igazságban nyilvánul meg, mely irigylésre méltó azok szemében, akik még nem találkoztak vele. Különbséget kell tudnotok tenni a bárány- és a birka-természet között. Báránynak és nem birkának akarlak benneteket, s ezután vágyódik az a világ is, melyben éltek. Csak akkor lesztek a világ világossága Mt 5,14* és kovásza, ha mások azt látják, hogy érdemes követni benneteket. Ha nem azt látják, hogy szerencsések vagytok, hanem azt, hogy szilárd talaj van lábatok alatt, hogy sziklán álltok.  2Mózes 33;21*

De visszatérek a kérés megválaszolásához. A reinkarnációval csak akkor kellene foglalkoznotok, illetve akkor kellene egyszerűen tudomásul vennetek azt, mikor benső világotok lázadozni akar Ellenem. Csak ilyenkor van létjogosultsága. Különben felesleges időpazarlás, és növeli azt az adósságotokat, melyet ti így fogalmaztok meg: mulasztással vétkezés. Mint tudjátok, amikor nem azzal foglalkoztok, amire hívva, teremtve vagytok, akkor jobban ártotok magatoknak és természetesen Nekem is, mintha nem csinálnátok semmit. Sem keleti, sem nyugati misztikus szellemi áramlat nem világít rá úgy a lényegre, mint Én tettem kétezer évvel ezelőtt. Ezt evangéliumaimban találhatjátok meg legegyértelműbben.

A világnak Világossága vagyok Jn 8,12*, és nem ködösítése. Meg kell tanulnotok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dolgozni. Ezt annak idején így fejeztem ki: ’Legyen szavatok IGEN-IGEN, NEM-NEM. A többi az ördögtől van. Mt 5,37*’ Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem az, hogy éldegéljetek. Anyagilag, erkölcsileg egyaránt BELŐLETEK kell tudnia élni másoknak. Csak így nevezhetlek benneteket Atyám áldottainak, akik, mikor éheztem, akkor Nekem enni adtatok, amikor szomjaztam, inni adtatok, mikor ruhátlan voltam, fölruháztatok Mt 25;34-41*.           

Igen. Ti ne mondjátok, hogy éppen ti voltatok az éhezők, szomjazók, ruhátlanok. Nem, mert ha ezeket valóban el akarjátok mondani magatokról, akkor menjetek el a harmadik világba, éljetek ott a rászorulókkal. De ne áltassátok magatokat azzal, hogy jelen országotokban ezt magatokra érvényesnek tudhatjátok. Bizony nem.

Aki itt éhező, szomjazó, ruhátlan akar lenni, ahelyett hogy segíteni akarna a harmadik világ rászorulóin, az önbecsapásban él, és a butáságán kívül semmi meg nem mentheti a kárhozattól. Ez akkor is igaz, ha éjjel-nappal imádkozik és böjtöl valaki. A ti országotokban nem az imára és a böjtre kell tenni a hangsúlyt, hanem az alamizsnára. De nem úgy, hogy egymást támogatjátok, hanem úgy, hogy közösen valóban azokat a csontváz embereket, akik felé nem lehet csökkenteni a felelősségeteket azzal, hogy azoknak karmikus sorsuk az, ami a sorsuk. Éppen itt van a reinkarnációval való foglalkozásnak a veszélye. Nem arra szoktátok használni, amire való, hanem arra, hogy megnyugtassátok lelkiismereteteket, hogy fölmentsétek magatokat olyan felelősség alól, ami alól fölmenthetők nem vagytok.

Nagyon szeretlek benneteket, s aki ezt kétségbe vonja, az nézzen a keresztre. Aki vállalja, hogy elveszíti életét, az nyeri meg azt Mt 10,39* - Mt 16,25 - Mk 8,35 - Lk 9,24 - Lk 17,33 - Jn 12,25*.  Akik nem így gondolkodnak, azoknak életvitelébe nem tudok sem beleállni, sem beleszólni. Egyszerűen zárt világ számomra. Én csak a jóra való törekvésben nyitott, tehát az Általam bemutatott és meghirdetett tevékeny életvitelre tudom adni áldásomat.

Most már talán kimondhatom, anélkül hogy megbotránkoztatnálak benneteket: Ne egymást segítsétek, hanem közösen mást, másokat, akik nem azért vannak nálatok nehezebb helyzetben, mert ezt ideologizálták meg maguknak, hanem azért, mert egyszerűen valóban nincs mit enniük, nincs fedél a fejük fölött, pedig minden lehetőséget felhasználnának ennek megszüntetésére. Ezekre legyen gondotok! Ne a reinkarnációra. Ne egymásért éljetek, hanem közösen másért! Ha nem hallgattok Rám, szét fog esni a társaság. Még a házasságok is tönkre mennek, ha egymásért élnek a házastársak. Csak ha együtt valami vagy valaki másért élnek, akkor  lehet maradandó a kapcsolatuk. És jól értsétek meg: Szándékban Értem kell tenni, amit tesztek, de e szándék kivitelezésének nem lehetek Én a célja. Én végső cél vagyok. E végső célhoz napi célok megvalósítása árán juttok el. Ez jelenti azt, hogy „szeretet nélkül nem juttok oda, nem segít rajtatok semmilyen csoda.”

Összegezem az eddigieket. Van reinkarnáció. De ez nem a ti dolgotok, hanem az Enyém. Ezzel nem kell foglalkoznotok. Nektek azzal kell foglalkoznotok, hogy hogyan tudjátok egyénileg és közösségileg elviselhetőbbé tenni mások életét azáltal, hogy nem magatokra akarjátok irányítani egymás szeretetét, hanem külön-külön és együtt saját szereteteteket igyekeztek másokra irányítani. Ha nem ezt teszitek, akkor rövid életű szekta lehet belőletek, melynek megszűnése csak idő kérdése. 3 /219

 

 

Kérdező: Hogyan ismerhetem fel segítőtársaimat?

HANG:  Az Én első adományom a józan ész! Aki azt veszi észre magában, hogy rendkívüli feladat utáni vágy él benne, az biztosan tévedésben van, mert Én a természet rendjét nem szoktam felforgatni, csupán felhasználni.

Számodra a legfontosabb az, hogy a környezetedben lévő emberektől kapott információk alapján rendezd életedet, és ne a benned megszólaló hangok szerint!

Az nem jó, ha valaki kinyílik a szellemvilág felé, mielőtt az emberek között megtalálta volna azt a józan társát, aki birtokában van a szellemek megkülönböztetésének. Amíg ez nem történik meg, addig csak Velem, Jézussal kell élő kapcsolatba kerülnöd.

Ez pedig elsősorban a normális gyakorlati szeretet területén történik meg. Tehát azon a területen, amelyen szolgálnod kell azokat, akik erre rászorulnak. Semmi más feladatod nincs! Csak a szolgáló szeretet által lehet eljutni az Én országomba! Ehhez lehet keresni eszközöket. Ilyen eszköz lehet az ima, a mérsékelt böjt, a józan alamizsnálkodás, a másik ember bajának meghallgatása. De soha nem lehet a rendkívüli dolgok keresése!

A szelíd és alázatos szív mindig képes az Én nevemben parancsolni azoknak az ártó szellemeknek, akik téves utakra akarják irányítani azokat, akik Hozzám tartoznak. 12 /1087

 

 

Kérdező: 2. Fényerőt kaptam, de küldtem belőle testvéremnek. Ez baj?

HANG: 2. Mivel szeretetből küldtél  a kapott fényerőből, ezért te is nyertél ezáltal, mert növekedtél a szeretetben, és az is, akinek küldted! Óriási jelentősége van a másokért mondott imáitoknak, minden kegyelmi küldésnek (másokért vállalt áldozatnak, böjtnek, alamizsnának, stb.)! 41 /4493

 

 

Kérdező: 2. Hogyan viszonyuljak a kéregetőkhöz?

HANG:  2. A Föld a vevés világa, ezért ebben a világban a szegénységet megszüntetni nem lehet. Nem, mert a gazdagok mindig a szegényekből élnek, és ez az irányultság a Földön megfordíthatatlan folyamat. Ezért mindig lesznek gazdagok, akár beleszületnek a gazdagságba, akár szegényekből válnak gazdaggá, és mindig lesznek szegények, akik vagy beleszületnek a szegénységbe, vagy valamilyen gazdagságból elszegényednek. Amíg a Földön egymásból, és nem egymásért élnek az emberek, addig a társadalmi, a gazdasági, a politikai, a vallási megosztottság feloldhatatlan. Azon kevesek, akik egymásért élnek, tehát nem elvesznek, hanem adnak, azoknak a fent említett megosztottság semmit sem jelent. Nem, mert az adás minden esetben tudatos szegényítéssel jár, hiszen meg akarod osztani azt, ami a tiéd, azzal, akinek nincsen. Ők az Enyéim és arról ismered meg őket, hogy nem kéregetnek, hanem szegénységük mellett is adnak! Mert aki az Enyém, annak mindig van adnivalója! Igen, mert annak Én, Jézus vagyok a gondviselője, és megszázszorozok mindent, aki az Én nevemben lemond arról, ami az övé. Az alamizsnálkodásra valójában nektek van szükségetek, azért, hogy lelkiismereteteket irgalmas cselekedetekkel megnyugtassátok, mert aki szeret, az nem tud elmenni jó szívvel a nyomorgó embertársa mellett. A kéregetőknek pedig alapvetően nem alamizsnára volna szükségük, hanem Rám, mert a pár filléres testi táplálék csupán arra való, hogy meghosszabbítsák azt az időt, amelyet Nélkülem akarnak eltölteni. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés! Mt 9;37* Szükségem van olyan munkatársakra, akiken keresztül felmutathatom Isten végtelen kegyelmét, hogy akinek füle van a hallásra, hozzájusson az alamizsna mellett égi eledelhez is. 1 /89 Való Zénó

 

 

*********************************************

Alamizsna: 3/219, 12/1087, 41/4493, 1/89  Való Zénó