Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Asztrál-utazás

 

Kérdező: Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum /ESZP / konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondola­toknak minél nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e ez az el­gondolás, vagy később szűkítsék-e az érdeklődők határait?

HANG: Atyámnak szándéka sem valósult meg, s az Enyém sem valósult meg. Atyám szándéka az volt, hogy az a NÉP, amelyet ki­választott, legyen boldogító kovásza a föld összes népeinek. Az Én szándékom az volt, hogy tanítványaim tegyenek tanítvánnyá minden népet. Nem valósult meg egyik sem. Éppen azok lettek akadályozói szándékainknak, akiknek elő kellett volna azt mozdítani.

Mivel a keresztény felekezetek ma már képtelenek úgy képviselni Engem, hogy az, - ahogy barátod mondta, - az utca embe­rét érdeklődővé tegye, ezért nagyon is áldásom adom az ESZP konferenciáira. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam az Én dicsősé­gemet akadályozóknak, hogy ellenükre a kövek fognak meg­szólalni (Lukács 19;40). Hát most is valami ilyesmit mondok azok­nak a hivatalos szerveknek, akik ferde szemmel néznek rátok.

Akik nem helyeslik az ESZP munkáját, azért teszik, mert nagyon is tudják, hogy itt nem üres fantáziálásról van szó. Ellen­kezőleg. Az általuk elmulasztottak pótlását vállalja magára ezzel az  ESZP.

Anyagba ágyazottságuk bármily eredményeket is mu­tat fel a technika terén, a szellem és a lélek szárnyalásával nem tud­nak mit kezdeni.

Az egyik és a másik konferencia egymáshoz viszonyított tartalmát és formáját nem kell külön előre eldönteni. Az első ta­pasztalatai természetszerűen fogják nyújtani a másodikra vonat­kozó tanulságokat.

Minden olyan tanfolyamra áldásomat adom, melynek cél­ja túllátni a vaskos anyagi világ határain. Minden tanfolyam azért tanfolyam, mert feltételekhez szabja a jelentkezők részvételét, s a továbbjutáshoz is feltételek megvalósítását írja elő .

Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak különböző kultúrák szent könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti misztikusok írásai, és természetesen minden olyan para-jelenség­gel foglalkozó mű, mely számíthat a tanfolyam résztvevői érdek­lődésére.

Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, mely az Én erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik in­díttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyve­rek használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák mű­ködése - nyelveken beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenlevők kont­rollját.

A szeretet légköre csak akkor biztosítható, ha nincs sem­mi­féle diktatúra, semmiféle engedelmeskedtetés a karizmák birtoklói és gyakorlói részéről, de igenis van részükre. Ha ezek nem alkalmazkod­nak a szervezők elgondolásaihoz, akkor nem szólalhatnak meg. Rendnek kell lenni!

E tanfolyamok végső célja nem lehet más, mint a jelen­levőknek olyan lehetőségeket, talentumokat felkínálni, melyeket használva az egyének személyiségük kibontakozását, a közösség pedig saját organikus fejlődését biztosítva látja. Ilyenkor tud Lel­kem ereje úgy működni, hogy világotokban, amely már ott áll a végső pusztulás határán, menteni tuja azt, ami még menthető.

Minden idegfárasztó túlmisztifikáltság csak árt az Én ügyemnek. Asztrál-utazgatások, és egyéb olyan értelemmel telje­sen kontrollálhatatlan jelenségek, melyek elfogadása in­kább hiszékenysé­get kíván, mint tekintélyemen alapuló hit-elfoga­dást, nagyon könnyen félreviszi még a legjobb szándékú társaságot is. Az ilyen jelenségek szinte ki akarják provokálni a je­lenlévőktől, hogy higgyenek ezekben, mert különben kilógnak a sorból. Így pszichikai kényszert alkalmaznak a jelenlevőkre.

Sajnos próféciám, mely szerint jönnek majd hamis Krisztusok, s ha lehet még a választottakat is megtévesztik, ez most a ti időtökben kezd aktualizálódni.

Nagyon természetes, hogy konferenciáitokra kapjanak meghívást karizmatikus körök, személyek. Ezek nélkül nem is lehetséges, hogy jó gyümölcsöt teremjetek.

Az egyházak támadásaitól ma már nem kell tartanotok. A jelenleg működő ilyen szervezetek annyira legyengült állapotban vannak, hogy akiknek ártani akarnak, azoknak ezzel inkább hasz­nálnak.

Tudnotok kell, hogy Én mindenki által képes vagyok szólni hozzátok. Akik rám hivatkozva beszélnek, azokat nem nehéz fel­ismerni. Ha környezetük állítja róluk, hogy ők tényleg megtért emberek, s mondanivalójuk nyilvános kontrollt nemcsak elvisel, de el is vár, akkor jó odafigyelni, hogy mit mondanak, mert aligha beszélnek Ellenemre.

Itt most elém tárt személyekről nem mondok véleményt. Nem, mert részben mindegyik számára nyitva áll a helyes út meg­találása, másrészt pedig a ti feladatotok, hogy kikönyörögjétek a szellemek megkülönböztetésének karizmáját, s azt használjátok is.

Amit a szombathelyiekkel közöltem, vagyis a végítéletről való beszélgetés fontossága, az aláhúzottan a lényeghez tartozik. Higgyétek már el, nincs sok időtök. Máriának, és a többi válasz­tottaimnak imái teszik lehetővé számotokra azt, hogy meghosszabbodott megtérésetek érdekében a nektek szánt idő. Itt nem arról van szó, hogy ők jobban szeretnek benneteket, mint Én, ha­nem arról, hogy általuk nőtt szeretetetek olyanná, ami mások számára további időlehetőséget biztosít arra, hogy többen hoz­zám térjenek. 2 /151

 

*************************************************************************************

Asztrál-utazás: 2/151