Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ábrahám

     

Ábrahám

Amikor Isten Ábrahámmal szövetségre lépett

 

 

 

Kérdező: ISTEN NEM JÓ PEDAGÓGUS!

A mennyei Atya csapnivaló pedagógusnak bizonyult.

HANG: Én mondottam olyat, hogy ha azok a csodák és tetteim nem Korozainban, nem Betszaidában és nem Kafarnaumban történtek volna, hanem Tíruszban és Szidonban, akkor már régen megtértek volna ezek a városok. Azt is mondottam, hogy ezeknek jobb lesz majd a sorsuk az ítéletkor (Mt 11,21-24)! -  Lk 10,13

Amikor Isten Ábrahámmal szövetségre lépett, akkor a leghitelesebb emberrel lépett szövetségre. Isten hű marad az Általa is igenelt szövetséghez akkor is, ha az ember hűtlenné válik hozzá!

Hidd el, nem volt jobb alany, mint Ábrahám! Ha te nemcsak azt a kicsiny szeletét látnád az emberiség történelmének, amelyet látsz, jobban megértenéd az Isten pedagógiáját! Mi az Atyával és a Szentlélekkel a legjobb pedagógusai vagyunk a világnak.

Arról nem tehetünk, hogy te a gondolkodás-átalakításban nem jutottál még el arra, hogy meglásd, mennyire minden a lehető legtökéletesebb ahhoz, hogy minden az Enyéim javát szolgálja! Biztos lehetsz abban, hogy a te tréfás felfogásod szöges ellentétben áll kalkuttai Teréz anyának a felfogásával! De az Enyémmel is Lk 24,26  alapján!

Hidd el, hogy a vizigótok között sem lett volna más a sorsom, a lényeget tekintve. Sőt! Állítom, hogy a világ végéig mindenütt, ahol ember él, az Én sorsom bennetek golgotai sors.

De fölhívom egy nagyon lényeges dologra a figyelmedet! Az Én sorsom a földi életemben aránylag nagyon rövid ideig volt csak golgotai sors! Amit Én belül megélhettem imáimban, szeretetben eltöltött földi életemben, az messze kárpótolt azért a pár hétért, amit szenvednem kellett! Az Enyéim, ha becsülettel átvizsgálják életüket, akkor be tudják látni, hogy sokkal több öröm és boldogság forrásozik abból, hogy bennük élek (János 14;23), mint az, amit szenvedniük kell Bennem, Velem és Miattam! Mert az Én igám nagyon is elviselhető (Mt 11,29-30)!

Nagyon szeretlek benneteket! Engem ez boldogít! Ha engeditek, hogy állandósuljon bennetek az Általam helyesnek ítélt gondol­­kodás-átalakítás, akkor rá fogtok jönni, hogy nincs nálam jobb pedagógus a világon! Ezért voltam bátor kérni benneteket arra, hogy ne nevezzetek senkit tanítónak (pedagógusnak) közületek, mer egy a ti TANÍTÓTOK, a KRISZTUS (Máté 23;10)!   21 /2111-2100

 

 

Kérdező: 2. Igazak a pártus Jézusról leírt információk?

HANG: 2. Az a könyv, amelyet említettél leveledben, csakúgy, mint a többi Rólam írott könyv, annyiban hiteles, amennyiben megegyezik az evangéliumaimban rátok hagyományozott tanításommal.

Mivel Én, Jézus, egyáltalán nem tettem hangsúlyt arra, ami különböző földrajzi helyeknek, történelmi koroknak, főszerepet adhatna, ezért vigyázzatok, mert mindaz, aki az Én életemnek és tanításomnak ’hátterét’ oldalakon keresztül nagyon igaznak tűnően tálalja elétek, könnyen előfordul, hogy nem erősíteni, hanem silányítani fogja tanításom tartalmát, amely a nem-ártás, megbocsátás és a szolgáló szeretés megélésére teszi a hangsúlyt. Sőt, még bizonyos gyűlöletet is gerjeszt egyes népfaj ellen, miközben egy másik népfajt felmagasztal.

Mindent el kellene követnetek, hogy a szeretetnek e tartalmától ne vegyétek el az időt. Életetek a földön nagyon rövid! Aki az örökélet gyermeke, az foglalkozzék örök dolgokkal, mert ezek nem ismernek stagnált állapotot. Vagy növekednek, vagy csökkennek!

Bőven elég háttérként Rólam annyit tudnod, hogy Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, s ez az örök szövetség hordozza az Én emberi múltamat. Ez, és semmi más! De ha olyan ismeretek birtokába kerülsz Velem kapcsolatban, amely jobban segíti az állapotszerű vértanúságodat, akkor, de csak akkor vállald fel ezeket az ismereteket.

Anyámról nagyon szép gondolatokat mond az általad említett könyv, de a mi szép, az még nem biztos, hogy igaz is. Én, valóban a Szentlélektől fogantam. Ha még lett volna más vértestvérem is, akkor iszonyatos botrány lett volna abból, hogy Én, közvetlen halálom előtt, tanítványomra, és nem valamelyik testvéremre hagytam Anyám földi életének további gondozását.

Bizony, sokan jelentek meg már eddig is, és jelennek meg szinte naponta, hogy elirányítsák figyelmeteket arról a szeretetről, amelynek megtestesülésével azonosítottam magamat, mikor ezt mondtam: ’Én vagyok az út, igazság és az élet (Jn 14,6)’! Ezért kérem, hogy evangéliumaimmal foglalkozva, Rám, mint ÚTRA tegyétek a hangsúlyt. Igen, igen! Nem, nem! A több az ördögtől van ( Mt 5,37)!  31/3221

 

 

Kérdező: AZ Isten MAGYAR JÉZUS ÁLTAL?

Magyar az Isten?

HANG:      Értem a kérdésedet. A múlt gyökereit kutatva csak akkor nem haszontalan időtöltés ez a munka, ha a jelen tisztultabb megszentelését segíti elő.

Velem, Jézussal, mint a megtestesült Istennel kapcsolatban, Én, Jézus, még arra is vigyáztam, hogy gyermekkorom évei titokban maradjanak előttetek. Miért? Azért, mert ismerlek benneteket, és tudom, hogy a Kísértő, azzal a mérhetetlenül sok kísértéssel, amelynek ki vagytok téve, mindent el fog követni, hogy különböző hiúsági, gőgkomplexusok következtében pontosan azt ne tegyétek, ami a legfontosabb, a jelen alázatos megszentelését, az önmagatok átlépését, a szolgáló szeretet önfeláldozásig menő megvalósítását.

Nincs ember a világon! Nem volt és nem is lesz, akit múltja erkölcsileg meghatározhatna. Egyedül az határoz meg minden rendű és rangú embert, hogy Isten, aki mindenkiben boldogító módon jelen van, mennyire talál visszhangra bennetek!

Engem, Jézust, nem azért öltek, meg mert gyilkosaim egy bizonyos néphez tartoztak, hanem azért, amiért ma is megöltök Engem magatokban, amikor nem vállaljátok fel annak az emberi természetnek átélését, amelyet Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek.

Engem azért öltek meg, mert embertelen emberek között embernek lenni annyit jelent, mint áldozattá válni!

Ha te minden cikornyázás helyett, vállalnád azt az egyszerű szeretet életet, amely igazságban nyilvánul meg, azt a tiszta igazságot, amely szeretetben nyilvánul meg, akkor a te sorsod sem lehetne más, mint az Enyém, akár magyar vagy, akár zsidó!

Amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, akkor nem azon volt a hangsúly, hogy egy néppel kötötte ezt, hanem azon, hogy EMBERREL kötött szövetséget. Az természetes, hogy az EMBER mindig valamilyen nációhoz tartozik, de ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A magyarok között és minden nép között vannak kegyetlen istengyilkosok, és a zsidók között és minden nép között vannak Istennek odaadott emberek.

Bennem, Jézusban, ahogy már Pál is megfogalmazta, csak EMBER van (Gal 3;28)! Amíg le nem oldjátok magatokról a nacionalizmusnak, sőt még a nemek alá-fölérendelésének is a szálait, addig a gőg, a gyűlölet köteleit fonjátok e szálakból. Ez pedig a kárhozottak nyakörve! Ezzel aránylag könnyen tart a markában benneteket az ősellenség, aki minden kicsiny és nagy háborúk kirobbantója, felszítója, táplálója, kivitelezője. Ő gyilkos volt kezdettől fogva!

Nagyon szeretném, ha ki tudnád magadat hámozni ennek az ősellenségnek a hálójából.

Én, Jézus, sem magyar, sem más nemzetet nem akartam és a jövőben sem akarok megtestesíteni. Én, Jézus, azért jöttem közétek, legyetek bármilyen nemzetiséghez tartozók, hogy Általam, Velem és Bennem, EMBERRÉ tudjatok válni. Nálam nélkül erre végkép képtelenek vagytok!

Megáldalak a GONOLKODÁSÁTALAKÍTÁS LELKÉVEL!  32 /3371

 

**********************************************************************************

 

Kérdező: 1. Mi a zsidóság küldetése ma?

HANG: 1. Az Én sorsomtól semmiképpen sem választható el a zsidóság sorsa, tehát az Én életemtől a zsidóság élete.

Ez a következőt jelenti a gyakorlatban: Ábrahámmal elindult az az isteni küldetés, amely Velem, Jézussal érte el tetőpontját. Isten szövetséget kötött az emberrel, s ez Bennem, megtestesülésemmel nyerte el teljességét.

Most azt mondom el, amit a zsidóságnak tennie kellett VOLNA! A zsidóságnak az lett volna a feladata, hogy már születésem előtt Értem éljen, és születésem után Belőlem éljen.

Születésem előtt és után - mivel minden rossz egy elrontott jó -, a szenvedések tengere zúdult e népre mindenkor, amikor feladatát önző módon elhanyagolta. Igen, mert feladata az Isten áldásának hordozása volt, s ennek elmulasztása nem járhatott mással, és nem járhat ma sem mással, mint azzal, hogy az átok hordozója lehet.

Áldás, vagy átok! Minden zsidónak naponta választania kell e kettő között! Áldás, ha Isten becsületét hirdeti, átok, ha a mulandó értékek becsületét védi (MTörv 30,19).

Születésem előtt, elsősorban mint NÉP élte át az Istennel kötött szövetség következményeit. Ma, mint a világban szétszórtan élők, külön-külön válnak áldássá, vagy átokká mindaddig, amíg össze nem gyűjtöm, egységes néppé nem teszem őket annak látható jeléül, hogy Isten mindörökké hűséges szövetséges!  37/3976 /2

 

**********************************************************************************

 

 

 

Kérdező: 1. Miért választott nép a zsidó?

2. A választott nép nevelhet-e gyűlöletre?

HANG: 1. Az embertengerben volt egy ember, aki a legodaadóbbnak tűnt abban, hogy amit szívével lát, tehát amiben hisz, arra teljesen ráteszi az életét. Ezt az embert Ábrahámnak hívták. Ő volt az, akit kiválasztottam arra, hogy vérkapcsolatba kerüljön Velem, amikor megtestesülök.           

Ennek az embernek kései utódai közül került ki az a nép, aki sem jobb, sem rosszabb nem volt az átlagnál. Az Én megtestesülésem számára „kapóra” jött ez a nép, mert amíg indulásban, a forrásban nagyon fontos volt, hogy ne akárkit válasszak terveim megvalósítására, addig később pont az jött „kapóra”, hogy erkölcsileg ne valami szupernép mondhasson Engem magáénak!

2. Nem azért választottam tehát a zsidó népet, mert tökéletesebb, erkölcsösebb volt, mint a többi, hanem azért, mert Ábrahámmal olyan vérkapcsolatban állt, ami Nekem alkalmas volt arra, hogy senki ne hivatkozhasson másra, csak önmagára, ha nem akar Engem útként vállalni.

Az, amit te közölsz a médiumommal, hogy vérengzésre tanítanak embereket a nép körében, az pontosan arra figyelmeztet, hogy nem a kiválóságáért választott népem a zsidó nép, hanem Ábrahámért! Nincs kollektív felelősség! 15/1366

 

Kérdező: 2. Sükösdi események mögött ki áll?

HANG: 2. Sükösdön Én szenvedek médiumomban, de elhatárolom magamat az ott elhangzott, és Nekem tulajdonított kijelentésektől. Ott az, aki főprédikátornak teszi magát, könnyen befolyásolható olyan ártó szellemek által, akik nem az Én tanításomat hirdetik. Az ottani médiumom, a maga egyszerűségében, nem képes elhatárolódni attól a szellemi hatástól, amelynek semmi köze nincs az Én evangéliumaimban felismerhető tanításomhoz.

Ezen ne csodálkozz! Azok a vértanúságot is vállalt egyházi vezetők, akik a háromszázas évek elején még a császárral is szövetséget kötöttek, pedig elmondtam apostolaimnak, hogy ne akarják hatalmi áron leállítani az üldöztetést, szintén nem értették meg erre vonatkozó szavaimat!

Én nem nemzetekben gondolkodom! Nincsen különlegesen kiválasztott nemzetem Ábrahám utódain kívül. De Ábrahám ivadékai sem olyan értelemben kiválasztottak, mintha tőlük nem lenne elvehető az Isten országa, s nem lenne más népeknek adható. Részemről annyiban kiválasztottak, hogy közöttük kezdtem el földi életem. Ha más népek jobban nyitnak Felém, akkor többet fogadnak be Belőlem, s így jobban átvehetik az Isten országát.

A ti országotokat egyáltalán nem az jellemzi, hogy egyre többet fogadnátok be Belőlem! Országotok erkölcsi alapja nem javallja azt, ami Sükösdön elhangzik ezzel kapcsolatban. A földi koronákhoz, pedig egyáltalán semmi közöm nincs! Az Én országom nem innét való! Ne áltassátok magatokat!  17 /1604 +1

 

**********************************************************************************

 

 

AKI TÖBBET VÁLLAL, MINT EREJE BÍRJA

Kérdező:        Uram! Egy olyan fiatalembert hozok most Eléd, aki úgy érzi, nagyon nagy fába vágta fejszéjét, s most úgy tűnik számára, hogy nehézségei meghaladják erejét. Tanácsot vár Tőled arra, hogy életének további részében jobban együtt tudjon haladni Veled.

HANG: Problémáidat nemcsak ismerem. Szándékom az is, hogy irányítani tudjam. Csak részben igaz, hogy nem oldom meg problémáidat. A teljes igazság az, hogy magamra hagyva nem vagyok képes megoldani azokat. Nem akarom szépítgetni a dolgokat. Bizony sokszor magamra maradtam, mikor olyasmit is te akartál jobban tudni és megol­dani, amiről később magad is beláthattad, hogy jobb lett volna Velem komolyabban konzultálnod előbb. Téged senki sem szeret jobban, mint Én! És Én senkinél sem szeretlek téged kevés­bé.

János evangélista mindannyiszor, ahányszor önmagáról beszél az evangéliumban, mindig hozzáteszi: ’A tanítvány, akit Jézus szeretett.’ Nincs igaza olyan értelemben, hogy őt jobban szerettem volna, mint bármelyiküket, mert nem vagyok személy­válogató. De igaza van olyan értelemben, hogy ő volt tanítványa­im között az, aki legjobban észrevet­te szeretetemet.

Ezt a feléd áradó szeretetem észrevételét hiányolom nálad. Ezzel nehezíted saját sorsodat, s akadályozol Engem ab­ban, hogy problémáid megoldásában jobban besegítsek. Sajnos e téren nem vagy egyedül!

Sorsod, problémáid megoldása, mint tudod, ma már nemcsak a te kezedben van, hanem élettársad kezében is. Érdem­ben csak akkor tudnék hatékony lenni, ha élettársad is Tőlem és nem mástól tenné függővé, hogy mi legyen a teendője.

Sokat szenvedek amiatt, hogy végig kell várnom mérhetetlen szenvedéseiteket, míg rá nem jöttök arra, hogy élete­tek megoldása csak Nálam és Általam és Velem lehetséges.

Míg valaki egyedül van, addig ez könnyebben megy. Mikor már ketten, sőt családostul kell valamit megoldani, akkor már nem olyan egyszerű az eset. DE SOHASEM REMÉNY­­TELEN! Csak Nélkü­lem reménytelen az életetek. De Nélkülem TÉNYLEG az.

Mondanom kell pár szót a gyerekekről. Minden gyermek akkor érzi igazán, hogy valóban jó helyen van, ha Hozzám akarja kapcsolni az, akire rábíztam őket. Nagy tévedésben van az a szülő, aki azt hiszi, hogy birtokolhat gyermeket, mint egy tárgyat, mert az övé. Nem az övé! Minden gyermek az ENYÉM! Csupán kölcsönben van a szülőknél, akiket akkor választott, mikor még tudta, hogy mi a teendője. Ti csak Máriáról tudjátok és hiszitek el, hogy nem ő választotta gyermekét, hanem gyermeke válasz­totta őt. Ettől már Ábrahám is okosabb volt, és keresztelő János apjának, Zakariásnak meg kellett némulnia, mert nem akarta el­hinni, hogy nem rajta múlott, kinek lesz az apja.

Minden felnőtt helytelenül jár el, ha arra törekszik, hogy önma­ga oldalára állítsa gyermekét. De az ilyen viselkedés mega­kadályozá­sának nincs semmi értelme. Senki sem képes felelősen dönteni mások sorsáról, csak önmaga sorsáról. Attól, hogy ezt nem hiszed el, még igaz. Ti olyan kis szeletét látjátok még saját életeteknek is, hát még mások életének!

Akit jelenleg fölhasználhatok arra, hogy gondolataimat leírja neked, ez a lelkész gyermekkorában réme volt a környék­nek, ahol lakott. A szülők megverték gyermekeiket, ha megtud­ták, hogy vele barátkoznak. Ez a rossz gyermek apjával életében öt percet sem be­szélt, pedig apja akkor halt meg, mikor e gyer­mek már pap volt. És ez a hajdani rossz gyermek az Én szívem­mel szeret most téged, s minda­zokat, akikkel kapcsolatba kerül­het.

Az előbbi fejezetet azért mondtam el, hogy bátorítsalak. Ne féltsd azokat a gyerekeket, akiket bármilyen apjuk, vagy bárki a maga oldalára állít. MAGADAT féltsd!

Amikor elmondtam, hogy ne féljetek azoktól, akik megö­lik a testet, de igenis féljetek attól, aki a testet és a lelket is kárho­zatba képes taszítani, akkor nem az ördögre gondoltam. Attól nem kell félnetek. Ha Hozzám tartoztok, akkor ő fél tőletek. Önmagatoktól kell félnetek!

Ne legyetek olyan nagyon biztosak saját igazatokban. Abban legyetek biztosak, hogy nem egymásra, hanem Önma­gamra teremtettelek benne­teket, s bizony az Ágostoni kijelentés az Én kijelentésem: Mindaddig nyugtalan marad szívetek, míg Be­nnem meg nem nyugszik.

Még valamit. A természetgyógyászat csak addig érdemli meg ezt a nevet, amíg nem zsonglőrködés, nem szemfényvesztés, hanem tanúságtétel amellett az igazság mellett, melyet Én ma­gammal azonosítottam. ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG.

Mindennap kérd Tőlem a BÖLCSESSÉG LELKÉT. Azért kell mindennap kérned, amiért minden nap ki kell szellőz­tetni a lakás­ban.

A bölcsesség karizmája az állandó, és hatékony jelenléte Lelkemnek. De ez ritka adomány. Ez a halló szív adománya. Azt a bölcsességet viszont, melyre nap mint nap neked szükséged van, azt nap mint nap kérned kell. (Jak 1,5) Másra nincs is szükséged.

Ha el tudod fogadni Tőlem bölcsességemet, akkor rálátsz majd azokra az egyszerű lépésekre, melyeket Velem, bár nagy elszántsággal, de erődet meg nem haladóan képes leszel meg­tenni. Most megáldalak bölcsességem Lelkével.   2 /103

 

 

Kérdező: 1. Változtassak lakhelyet?

HANG: 1. Volt már olyan a világtörténelemben, hogy Lelkem valakit, pl. Ábrahámot, lakóhelye megváltoztatására ösztönözte.

A földi vándorlásnak ilyen irányítása olyankor történik, amikor az egész emberiségre nézve valami világra szóló eseményeket készít elő az Isten. Ezek mindig belülről jövő indítások. Olyan is előfordulhat, hogy valaki belülről indítást kap arra, hogy üzenetet adjon át valakinek ilyen tárgyban. De a leggyakoribb az, amikor józan eszetekre hallgatva, az érintettekkel megbeszélve döntitek el, hogy hol lakjatok, meddig, miért és hogyan. Amíg erre nem kapsz indítást belülről, amíg nem jelentkezik nálad valaki Tőlem kapott ilyen üzenettel, addig ennek eldöntése legyen a józan ész és az érintettekkel való közös megbeszélés eredménye.  7 /533

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék tudni előző életemről, hogy értsem a kapcsolást.

HANG: 1.  Az a tiszta szándék, és az az őszinte vágy, ami eltölti szívedet, az Én szívemben is jelen van. Igen, de  mégsem azonosítható a kettő, mert másra irányulnak.

A te vágyad, hogy lásd azokat az összefüggéseket, amelyeket éppen azért nem láthatsz, nehogy pártos légy. Az Irántam való szereteted önzetlen csak azáltal lehet, ha pártatlanul döntesz a jó mellett, az áldozatvállalás mellett. Te is úgy vagy, mint Ábrahám volt egykor. Ő sem tudhatta, hogy milyen kimenetele lesz áldozatvállalásának, amikor fiával, Izsákkal építette a hegyen az áldozati oltárt. Értéke éppen ez a nem-tudása volt cselekedetének. Ha minden olyan kapcsolást látnátok, amilyet szeretnétek, akkor nektek is jogotok lenne ítéletet mondani arról, hogy ki mit érdemel. Én hát nem mondok neked előző életedről semmit. Ha mások mondanak, az nem Én vagyok. Persze, nemcsak Én ismerem múltadat. 8/673

 

 

Kérdező: 2. Jézus is magyar.

HANG: 2. Ami pedig az igazságot illeti, hát az Én vagyok! Én vagyok az út, igazság és az élet! Én, Jézus, aki soha életemben nem voltam magyar, aki, mint Istennek Fia, a Szentlék által jöttem a földre, és mint ember, egy zsidó Máriától születtem, aki szintén soha nem volt magyar! Olyan értelemben persze, hogy voltam magyar, német, olasz, stb., ahogy mindannyian Ádám és Éva utódai vagytok Velem, mint emberrel együtt. De Én Ábrahám fiának, Dávidnak nemzetségéből születtem, s ha ismerni akarod jobban a családfámat, akkor tanulmányozd akár a Máté, akár a Lukács által leírtakat, de előre megmondom, hogy még senki nem került közelebb hozzám hovatartozásom, vagy hovatartozása alapján. Hozzám csak annak a parancsnak alapján lehet közelebb kerülni, amelyet Én adtam nektek, s amelyet Én új parancsnak neveztem. Ennek a lényege az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (Jn 13,34)!

Én nagyon szeretem a magyar népet is, meg a német, meg az orosz, meg a stb. népet is, de ezek mind, előbb-utóbb - szerepüket betöltve - lelépnek a történelem színpadáról. Én személyekben, és nem népben gondolkodom. Te is, és ti is feladatotok lejártával elhagyjátok a földet, és már elkészítettem a helyet ebben az országban, ahol nincs sem magyar, sem német, sem egyéb, hanem Isten édes gyermekei vannak, akiket soha nem a nacionalizmus vezetett, hanem az Én Lelkem által éltető szeretet, melynek lényegéhez tartozik az, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, áldjátok átokozóitokat és tegyetek jót azokkal, akiktől viszonzást nem várhattok.

De ha véleményt akarsz hallani Tőlem a magyarról, mint népről, akkor el kell mondanom neked, hogy semmi okod arra, hogy magyarságodnak örülj! Nemcsak azért, mert senkinek nem érdem, se nem kitüntetés az, hogy milyen nációhoz tartozik, hanem azért, mert a világon káromkodás, egymással áskálódásban, és gyermekgyilkosságban annyira élen járó nép, mint a magyar, bizony nem található! Az ehhez a néphez tartozás miatt, ha földi magatartásotokkal tehetnétek róla, akkor inkább szégyellnie kellene magát mindenkinek, amint az utolsó választáskor szégyellte is magát sok becsületes magyar, amikor ez a nép, mint tömeg, az ateistákra, tehát azokra adta szavazatát, akik kifejezetten Ellenem dolgoztak és dolgoznak ma is! A ti országotokban ma egy tisztességes ember egy nagyobb városban már ki sem mer menni az utcára, amikor sötétedik! A magyarsága miatt itt senkinek sincs oka az örömre! 23 /2329-2317

 

**********************************************************************************

János 8; 58

 

Kérdező: 1. Istent Jehovának kell szólítani?

HANG: 1. Amikor a Bibliát írták, Isten nevét, JHVH-nak írták. Ezt JAHVE-nak mondották, majd később  Jehovának torzították. Magyarul e szó annyit jelen, hogy AKI VAN! Az Isten szó nem tulajdon főnév! Ahány ember, annyi istenkép! E szó: AKI VAN!, nem szorítható semmiféle keretbe.

Én, Jézus, amikor megjelentem a nyilvánosság előtt, akkor kimondottam Magamról, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is, és azt is mondottam, hogy mielőtt Ábrahám lett, Én VAGYOK (JHVH, JAHVE)! Ezért meg is akartak kövezni. Az a társaság, amelyről te beszélsz, nem is meri ezt pontosan lefordítani, mert ez nem illik bele az általuk megszerkesztett skatulyába. Értelmetlen elírásnak tartják. Ezért így fordítják szavaimat: „Mielőtt Ábrahám lett, én voltam!” (Jn 8,58). Pedig Én és a körülöttem állók is nagyon jól tudták, hogy miért mondottam úgy, ahogy mondottam, és tudatállapotuk alapján jogosnak vélték, hogy megkövezzenek.

A Jehova Tanúinak számot kell adniuk minden évben, hogy hányszor próbálták eladni portékájukat, s bizony, egyik sem akar lemaradni a másiktól! A buzgalmuk dicséretre méltó! Én a hamis sáfárt is megdicsértem okosságáért (Lukács 16;8)! 16. fejezet Ezeket buzgalmu­kért dicsérem meg! Azok, akik jó szándékúak közöttük, csak korlátoltak, tehát hiányzik belőlük a megfelelő nyitottság, nagyon közel állnak szívemhez! Igen, mert a földi, mulandó értékek gyarapítása helyett valami mást, valami olyan szellemi kincseket keresnek, amely kincsek nem vezetnek háborúkhoz! Bár vezetőik óriási vagyonnal rendelkeznek Amerikában. De ez a te egyházad vezetőiről is elmondható! Ők valóban komolyan veszik a NE ÖLJ! parancsot! És ez javukra tudódik be! Bár e téren is torzítanak az embervérrel kapcsolatban. Haragudnod semmiképpen nem szabad rájuk!  24 /2365

 

*************************************************************************************

 

Máté 8;11-12  

                              

Kérdező: 3. Sokat aggódom a Szentföldért.

HANG: 3. Én, Jézus is féltettem választott népemet, meg is sirattam Jeruzsálem pusztulását! Szívük keménysége nem engedte meglátni nekik a Szabadítót! Nem látják ma sem! Születésem helyét a rongyos istállót körbearanyozták, de amelyik asszony nem megy el katonának, embert ölni, azt megítélik. Olyan világért harcolnak, amely előbb-utóbb magától is elpusztul, és az irgalom, a megbocsátás, a másik ember szabadsága választott népemnél ma is félreértelmezett fogalom. Nem véletlenül mondtam az alábbi szavakat: „De mondom nektek, hogy sokan jönnek keletről és nyugatról és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal az Egek Királyságában, a királyság fiait pedig kidobják a külső sötétségbe. Lesz ott majd sírás és fogcsikorgatás.” (Mt 8,11 -12) 1 /38 Való Zénó

 

 

    ***********************************************************************************

Ábrahám: 2/103, 7/533, 8/673, 15/1366, 17/1604+1, 21/2111-2100, 23 /2329-2317, 24/2365, 31/3221, 32/3371, 37/3976, 1/38 Való Zénó.