Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Átvilágítás halál után

AKI HALOTT SZÜLEIRŐL ÉRDEKLŐDIK

Kérdező: Uram! Egy jó barátom kérdezi Tőled, mi van szüleivel, nagyszüleivel? Milyen véleményen vannak róla, mit kívánnak továbbra tőle? Kerülhet-e velük kapcsolatba?

HANG: Azok, kik iránt barátod érdeklődik, sokkal jobban érzik itt magukat, mint ahogy a földön valaha is érezhették volna. Azok a gondok, problémák, melyek földi életükben rájuk nehezedtek, természetesen itt nincsenek. De azért nekik is van megbánni valójuk. Amikor fényem átvilágította őket, akkor ők is számot adtak életük minden döntéséről, s mondhatom, hogy ennek következtében sokkal több öröm és hála töltötte el őket, mint amire számítottak. Így is mondhatom: kellemesen csalódtak. Igen, mert itt láthatták világosan azt, amit barátod a földön jelenleg nem láthat. Azt t.i., hogy sokkal nagyobb érté­kűek az Irántam való szeretetből hozott döntések, mint ti a földön azt el tudnátok képzelni. - Most közvetlen barátodnak szólok:

    Gyermekem! Jól választottál, mikor szüleidet választottad arra, hogy rajtuk keresztül vállald földi életed sorsát. Ők is jól vá­lasztottak e téren annak idején. Tehát nagyszüleid is alkalmas keretet biztosítottak arra, hogy szüleid, és majdan te is élő kap­csolatban maradj Velem. Ők itt drukkolnak érted, és nagyon remé­lik, hogy hamarosan találkozhatnak veled. Ezt a hamarosant ne földi mércével mérd!

    Azt viszont meg kell mondanom, hogy bár öröm számuk­ra a munkához, emberekhez való hozzáállásod, öröm számukra az, ami az Én számomra is öröm, hogy gyakran fordulsz Hoz­zám, de ők is szenvedik azt, amit te szenvedsz, s nem tudnak segíteni abban, ami a te felelős döntésed köréhez tartozik. E téren akkor tudnál segíteni rajtuk, ha magadon segítenél.

   Szüleid gyakran vannak közel, nagyon közel hozzád, de arra nincs módjuk, hogy érzékszerveiddel megtapasztald őket. Ne is akard ezt. Ez nem volna jó sem neked, sem nekik.

   Ők tudnak minden szavadról. Sokszor tőlük kapod azokat a sugalla­tokat, melyekre szükséged van, hogy helyesen döntsél. De sem­mire sem kényszeríthetnek sem téged, sem mást. Nem is akarnak. Az ő véleményük rólad pontosan az, ami az Én véleményem. Ezért lehetnek itt Velem. Ezért remélhetik, hogy öröm lesz majd a veled való találkozás is itt. Csak Nálam vannak örömteli találkozások.

   Amit fontos még tudnod: Azok a lelkiismeret furdalások, melyek időnkint beléd marnak szüleiddel kapcsolatban, ezek bi­zony helyén valók. De csak addig, amíg Hozzám hoznak köze­lebb. Ez akkor történik, ha arra gondolsz, hogy valamikor e fáj­dalmak az ő szívüket járták át. Őket valamikor, téged most bánt, hogy nem hallgattál úgy rájuk, ahogy joggal elvárhatták volna tőled.

   Adj hálát e bűnbánatért. Nagyböjt nagyon alkalmas olyan bánat felindítására, mely tisztít, és örömet érlel a lelkedben. Ez Ne­kem, is és ez szüleidnek is kívánsága.

    Adj hálát szüleidért, őseidért, akik jelenben is sokat segí­tenek neked, és akik mind várják a jövőbeli boldog találkozást veled.

    Megáldalak, hogy jobban tudj reményből élni. Vess keresztet magadra! 2/153

 

 

Kérdező: Uram! Mondj valamit a Jehova tanúiról és Máriáról.

HANG: A Jehova tanúi mozgalom, mely a XIX. század második felében született Amerikában, a szekták paradicsomában, a többi mozgalomhoz hasonlóan, a Bibliát bálványként kezelik, s úgy gondolják, hogy amit abból kiolvasnak, az számukra Isten üzenete.

    Ezek az emberek nagyon beszűkült gondolkodású és nagyon jámbor emberek, akik óriási anyagi háttérrel rendelkeznek Amerikából, s vezetőiket vakon követik.

    E mozgalmat Russel indította el 1879-ben. Az Őrtornyot /Sión Őrtornya = Zion’s Watch Touwer/, ami 1939-től  “Jehova királyságát hírül adó Őrtorony” címen jelenik meg, a Jehova tanúi tévedhetetlennek tartják. A mozgalom székhelye ma Brooklynban van. Alapítója, Russel is, már 1909-ben ide költözött. Jó hírnevét megtépázta, hogy hatvanszoros áron adott el bizonyos “csodás “ gabonaszemeket, felesége pedig törvényesen elvált tőle önzése, hatalmaskodása és hűtlensége címén.- Erről bővebben olvashatsz Giuseppe de Rosa “ Vallások, szekták és a kereszténység” c. könyvében. Annyit mondhatok még róla, hogy bár várja, de még nem kapta meg a lehetőséget arra, hogy újjászülessék. Ő maga éretlennek bizonyult saját életének átvilágítására, ezért mások döntenek majd jövendő sorsáról. Sajnos nem egyedüli e téren.

     Nektek tudnotok kell, hogy az a bálványimádás, mely nemcsak a Jehova tanúit jellemzi a Szentírással kapcsolatban, éppen azért nem fogadható el iránytűként, mert nem felel meg az Általam sugallt valóságnak. Már beszéltem nektek a kinyilatkoztatás négy formájáról, mely szerint első a teremtés, második a sugalmazás, harmadik pedig a megtestesülés. / A negyedik még ezután jön, a színről színre látás/ A második tehát, vagyis a sugalmazás örökké tart, mert Lelkem ilyen. Tehát nem a Biblia a forrás, hanem Lelkem által sugalmazó jelenlétem bennetek és azokban, akik nektek hagyományként adják tovább a bennük sugallt gondolatokat. Így maga a Biblia, mint a szent hagyomány terméke, nagyon előkelő helyen van az Engem megismertető eszközök között, de nem a legelső. A Biblia segítheti, de nem helyettesítheti az Én munkámat bennetek.

     A Jehova tanúinak nagy értéke, hogy komolyan veszik azt, amit igaznak tartanak, de csökkenti ezt az értéket az, hogy éppen beszűkültségük következtében vehetik komolyan a Biblia fundamentalista módon való kezelését. Sajnos azt is meg kell mondanom, hogy bizony hamisítják is a Bibliát. Vezetőik számára nem jelent gondot az, hogy ahol én jelen időt használtam pl. János 8;58-ban, ott ők múlt időt használnak egyes könyveikben, mikor idéznek. Pl. “A legnagyobb EMBER, aki valaha élt” című tankönyvükben. Fontos, hogy ne lógjak ki abból a skatulyából, melybe próbálnak beilleszteni. De van még pár hely, melyet azért kénytelenek hamisítani, mert másképpen ellentétbe kerülnének önmagukkal. Giuseppe de Rosa könyvében megtalálhatod ezek egy részét.

    Mindez nem von le semmit azok buzgóságából, akik időt és fáradságot nem kímélve törekszenek képviselni az általuk felismert igazságot. Legtöbbjük nem vétkes tudatlanságban szenved, hanem olyan tudatlanságban, melyről nem tehet, de igenis tehetnek azok a különböző egyházak  vezetői, akik bár vezetőknek, főpapoknak mondják és mondatják magukat, de életükkel cáfolják Lelkem gyümölcstermő munkáját.

    Nagyon szeressétek a Jehova tanúit is, de merjétek kimondani, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, aki bennetek értelmetek és akaratotok által működni akar. Engem semmiféle intézmény nem képes beszűkíteni önmagába. A Jehova-tanúi sem foglalhatnak le maguknak. Én személyekben gondolkodom, és nem intézményekben, és nem tanokban. Én SZERETETBEN gondolkodom. Minél többet vállal magára ebből valaki, annál közelebb van HOZZÁM!   4/282

 

 

Kérdező: 1. Miért csak nagymamám segít?

HANG: 1. A földi halál után, itt mindenki átvilágított állapotában  - van akinél ez nem is olyan egyszerű - nemcsak önismeretre jut, hanem rálát arra a további szerepére is, amely további szeretet-fejlődésében segítheti őt. Itt nem kaszál bele senki a másik szerepébe. Mivel egészen más a ti idődimenziótok, mint ami itt van, ezért nincs értelme próbálkoznom azzal, hogy e téren megértessem magamat. Csak tényeket mondok, és nem folyamatokat.

    Aki még nem született újjá saját földi testében, annak nincs lehetősége arra, hogy segítse azokat, akik jelenleg földi testben élnek. Annak  egy másik testben még  reinkarnálódnia kell. 7/547

 

           

Kérdező:  2. A jövőmet illetően szeretnék információt kapni.

HANG: 2. Minden ember életében csak és kizárólag a JELEN a fontos. Nincs más dolgod, mint az, hogy itt és most tedd meg azt, amit megtehetsz azért, hogy kimutasd szeretetedet, illetve az Én szeretetemet, amely benned működni akar. Nincs sem jövő, sem múlt. Csak JELEN van! Én, az ÖRÖK JELEN mondom ezt neked. Én csak a JELENNEK vagyok az Istene. Nem a jövő reményében kell Bennem bíznod, hanem abban, hogy veled és benned vagyok, és mindezt érted teszem a jelenben.

    Tőlem mindenfajta álmodozás idegen. Te nem azért jöttél a földre, hogy jövőt biztosíts, hanem azért, hogy a jelent megszenteld. Ez a küldetésed. Ezt vállaltad, mielőtt megszülettél. Ezzel a szándékoddal és döntéseddel fogsz szembesülni, amikor földi életed véget ér, tehát amikor a halálod után Én, a FÉNY átvilágítalak. Igen. Szembesülni fogsz a születésed előtt elgondolt önmagaddal. 8/657

 

 

Kérdező:  2. Sokszor vagyok bizonytalan, s nyomaszt a felelősség mások és magam miatt. 

HANG: 2. Tiszta szándékod könnyíti felelősségedet, de bizonyos tudatlanság nehezíti azt. E tudatlanságodat most megszüntetem.

    Csak magadért felelsz. De nem Előttem, hanem Általam. Ez azt jelenti, hogy Én foglak átvilágítani, és a továbbiakat rád bízom. Erkölcsi felelősséget senkiért nem lehet vállalni. Én sem tehettem ezt értetek. Csak Magamért! Ezért kellett megfizetnem az árát annak, hogy hűséges maradjak az Atyámhoz azzal, amit szenvedésemben vállaltam. (Lukács 24;26).

    Felelősségedet csökkenti az a felismerés, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik. Isten plusz egy fő, mindig legyőzhetetlen. Csak látszatvereség érheti azt, aki Hozzám tartozik, míg csak látszat győzelemnek örülhet az az ostoba, aki nem tartozik Hozzám. Te Hozzám tartozol, mert Én nem azért jöttem közétek, hogy bárkit is elküldjek Magamtól (János 6;37). Ha tehát Hozzám tartozol, akkor egy vagy Velem, mert ugyanaz a Lélek éltet téged is, mint Engem. A megoldás mindig az, amit János 7;37-39-ben olvasol. Lelkem azért akar égni benned is, hogy olyan bizonyosságra juss, mely leold rólad minden megkötözöttséget, s te benső szabadságodban az Én békémre, nyugalmára, erejére találhatsz. 8/673

 

 

Kérdező: 1. Mi lesz fiaim sorsa?

HANG: 1. Első kérdésedre válaszom ez: nem tudom. Egy ember sorsa annyi tényező, annyi különböző döntési lehetőség összetevője, hogy csak olyanoknak a jövőjét lehet bizonyos határok között megjövendölni, akik nem megszentelődni, hanem megszentelni jöttek a földre. A te gyermekeid sorsa saját kezükben van. Jó, ha tudod: NEM A TE KEZEDBEN. A te kezedben a te sorsod van.            

    Amikor a halál pillanatában átvilágítok mindenkit, akkor senki sem hivatkozhat senki másra, csak önmagára. Erkölcsi értelemben nincs öröklött jóság vagy rosszaság. Mindenki azért felel, amiről tehet, és nem azért, amiről mások tehetnek.

    Sajnos a legtöbb szülőt az a gondolat vezérli, hogy tőlük függ gyermekük jövőjének boldogsága. Amíg valaki át nem jut ezen, addig éppen e téves felfogás által teszi lehetetlenné a maga számra azt a lelki fejlődést, amiért lejött a földre. Aki nem jut túl  ezen, az nem azért nem jut túl, mert ezt nem mondták meg neki, hanem azért, mert nem használta kellőképpen az eszét. Mindenki ki tudja találni önmagától is, hogy senki sem felelhet Isten előtt olyasmiért, amiről nem tehet.

   Ezzel már arra is válaszoltam, hogy te nevelheted-e gyermeke­det hitre, vagy nem. Nem azért kell hitben nevelni egy gyermeket, hogy később hitben éljen, hanem azért, mert ez szentel meg téged! Ő enélkül is hitre juthat később, és ennek ellenére is elhagyhatja a hitét. De te jóvátehetetlen bajt szerezhetsz azzal magadnak, ha nem neveled gyermekeidet hitre. Erre is alkalmazható, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! (Máté 22;39).

    Gyermeket sem azért kell vállalni, mert annak biztosíthatnátok jövőjét. A szülőknek azért kell vállalniuk gyermeket, mert szülők. Botor gondolat, hogy majd ők el tudják dönteni, hogy mi lesz gyermekeikkel. A szülőknek azt kell eldönteniük, hogy mi lesz velük, ha vállalnak, és mi lesz velük, ha nem vállalnak gyermeket. Csak saját szívének békéjét biztosíthatja mindenki! Az Én Anyámnak is sok imájába és szenvedésébe került, míg megtanulta, hogy nem tőle függ az Én boldogságom, hanem önmagamtól (Lukács 24;26). Amíg valaki erre nem jön rá, addig tévedésben van e téren. 9/694

 

           

Kérdező: 1. Férjem meg akart halni? 2. Betegen föl tudom-e nevelni gyermekemet?

HANG: 1. Az önfenntartási ösztön minden ember­ben olyan erős, hogy senki sem akar meghalni mindaddig, amíg legkisebb reménye lehet arra, hogy életben maradhat. Legtöbb ember nem azért nem megy el orvoshoz, mert meg akar halni, hanem azért, mert nem akarja elfogadni azt, hogy beteg. De hát csak egy darabig lehet menekülni mindenkinek a valóság elől.

   Két dologra felhívom a figyelmedet. Az egyik az, hogy bármikor bárki meghalhat. Ha minden házaspár tudatában lenne annak, hogy bármelyikük bármikor meghalhat, akkor valószínű, hogy jobban megértenék azt, hogy az életnek Ura Én vagyok. Akkor nem elhanyagolnák az emberek a jelen megszentelését, mondván, úgyis meghalunk, hanem nagyon komolyan vennék, éppen azért mert számítanának arra az átvilágításra, amelyet senki el nem kerülhet.

  Aki annyira ostobán gondolkodik, hogy 'nem érdemes semmit sem csinálni, úgyis meghalunk,' az nem gondolja magát különbnek, mint bármelyik állat. A normális ember így gondolkodik: "nagyon komolyan kell vennünk a földi életet, mert bármikor meghalhatunk, és akkor szembesülünk azzal, hogy mire használtuk fel mulandó életünket?!"

   Férjed nem ellenedre akart meghalni, hanem azért, mert számára lejárt a földi élet ideje.

   A másik, amire fel kell hívnom figyelmedet, az, hogy bárkinek a halálát föl lehet fogni úgy, hogy az valakinek árt, és úgy is, hogy nem árt. Hozzáállás kérdése ez. Először Én is benne voltam abban a kísértésben, hogy ártani fog a halálom. Mondtam is, ha lehetséges, akkor ne történjék meg(Márk 14;36). De hamarosan ki tudtam mondani, hogy feltétlenül használ, mivel Atyám kezéből veszem át e poharat(János 18;11).

    2. Értelmetlen dolog a jövőért aggodalmaskodni. Ha úgy halsz meg, hogy nem tudod felnevelni gyermekedet, akkor egészen biztos, hogy nem is kell felnevelned őt. Az teljesen félrevezető gondolat, hogy bárki, akár gyermek, akár felnőtt, olyasmi miatt járhatna rosszabbul erkölcsileg, amiről nem tehet. Gyermekeidnek is Rám van szükségük, neked is Rám van szükséged. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én mennyire szeretlek téged is, családodat is.

    Drága Leányom! Meg kell értened, hogy Én nem állhatok bele a te gondolkodási vonaladba, amikor azzal te sem tudsz mit csinálni. Neked kell beállnod az Én gondolkodási vonalamba, mert ezzel Én is, te is, előbbre tudunk haladni. El kell fogadnod, hogy Én jobban szeretem gyermekedet, mint bárki a világon, és téged is, és mindenkit, aki valaha élt, vagy élni fog a világon. 9/719

 

           

VÁLASZÚT ELŐTT ÁLLOK.

Kérdező: Kettő feladat közül melyiket vállaljam fel? Az egyik a gyógyítás útja, a másik magyarságunk ősi szellemiségének felélesztése.

HANG: Én egészen más oldalról látom életetek megoldását, mint ti. Arra kérlek szeretettel, próbálj átállni az Én oldalamra, akkor képes leszel egyszerre mindkét utat járni, mindkét feladatot felvállalni.

   Egyetlen hivatás létezik a világon! Ennek neve: SZERETNI TANÍTÁS! Mindenki azért született a földre, hogy ennek a hivatásának eleget tegyen. Nincs más hivatás. Minden más munka eszköz arra, hogy a SZERETNI TANÍTÁST minél átéltebb szívvel tudjátok megvalósítani. Ezért jöttetek le a földre, és mivel az évezredek folyamán ez a hivatás elhomályosult bennetek, ezért jöttem le Én is a földre. Ezt kell felszítani mindenkiben, akivel kapcsolatba kerültök.

   Akinél ezt azáltal lehet elérni, hogy gyógyítod őt, azt gyógyítanod kell. Akinél az ősi magyarság szellemének felébresztése által kezd élni a SZERETNI TANÍTÁS, annál ezt kell tenned. De mindig tanúságot kell tenned arról, hogy sem az egészség, sem a magyarság semmit sem ér, ha valaki lelkének kárát vallja (Máté 16;26). Lelkét pedig mindenki azáltal menti meg, ha törekszik megtanítani szeretni azokat, akikkel a földön kapcsolatban áll.

   Az nagyon természetes, hogy csak az vállalkozhat hivatása betöltésére, tehát arra, hogy szeretni tanítson, aki szeret. Tehát az, aki senkinek és soha ártani nem akar, aki mindig és mindenkinek meg tud bocsátani, ha bántják, és mindenkor és mindenhol segít.

   Csak aki ég, az tud másokat meggyújtani, csak aki szeret, az  tud másokat hitelesen szeretetre tanítani. Ennek légy apostola. Ezért jöttél a földre! Erről kell számot adnod önmagadnak akkor, amikor majd átléped a földi élet határát, tehát akkor, amikor már senki sem ámíthatja önmagát, amikor már senki sem hazudhat önmagának, amikor szembesülsz azzal, amiért a földre születtél.

    Én annak a világnak vagyok világossága, amelyben mindent átvilágítok, szembesítek, leleplezek, nyilvánosságra hozok. Abban a világban könyörtelenül kitudódik, hogy ki valósította meg hivatását, tehát a szeretni tanítást földi életében, ki hallotta meg szívével is szavaimat, amelyek így hangzottak: "Keressétek az Isten országát és az ő igazságát" (Máté 6;33), és ki engedte el ezeket füle mellett azáltal, hogy különböző pótcselekedetekkel megpróbálta megnyugtatni lelkiismeretét. 10/786

 

 

Kérdező: ROSSZUL BÁNNAK VELEM!

            1. Gyermekeim nem úgy bánnak velem, ahogy illik!

            2. Isten visszaadja gyermekeimnek azt, amit velem tettek.

            3. Mit vétettem gyermekeim ellen?

HANG: 1. Írod, hogy kettő HANG-könyvet elolvastál. Először elmondom neked, hogy miért diktáltam ezeket a könyveket, aztán visszatérek kérdéseidre.

    Eddig megjelent 12 kötet HANG-könyv. E könyveknek kettős céljuk van. Az egyik az, hogy kiutat mutassanak abból a problémaerdőből, amelybe belekeveredtetek. A másik pedig az, hogy e könyvek alapos elolvasása után olyan gondolkodási stílusra neveljelek rá benneteket, amely az élet minden területén át tud lendíteni benneteket úgy, hogy lelki békétek megmaradjon. E második cél fontosabb, mint az első, mert a lelki sérüléseknél a tüneti kezelés, a bódítás hosszú távon mint sem ér!

   Attól tartok, hogy amíg nem olvasod el e könyveket, addig a most felkínált tanácsaimmal nem leszel megelégedve.

   1. Gyermekeid pontosan úgy bánnak veled, hogy az a te javadat szolgálja! Aki Hozzám tartozik, azzal nem lehet olyan értelemben rosszul bánni, hogy az illető annak ne venné hasznát. Isten csak azt engedi meg gyermekei számára, ami javukra válik (Róma 8;28)! Nekem is javamat, a legnagyobb javamat szolgálta az, hogy keresztre feszítettek. Ezt ki is fejtettem, s te el is olvashatod Lukács evangéliumában (24;26)!

   Ha te viszonzást vársz azért, amit gyermekeidé tettél, akkor nem szeretetből tetted azt, amit tettél, hanem önző, üzleti megfontolásból. Szeretni nem lehet önző módon! Szeretni csak önzetlenül lehet! Igen, mert a szeretet nem más, mint ÖNZETLENSÉG! Vagyis, viszonzást nem várva, áldozattá válni másokért! Te most saját önzésed fájdalmát éled meg, s ezt feloldani csak te tudod. Az Isten sem tud segíteni azon, aki nem alakítja át gondolkodását az önzetlen szeretet irányában!

   Aki saját lelkiismeretét vizsgálja, annak van reménye arra, hogy boldoggá váljon. De aki a másik lelkiismeretét vizsgálja, az nem lesz boldog sem ezen, sem a másvilágon!

    Ha pontosan tudni akarod, hogy miért haragszanak rád, hát Én megmondom: önzésedért! Önző érdekből tettél jót, s nem önzetlenül! Most ezt szenveded.

    2. Isten semmiféle rosszat senkinek, soha nem ad vissza! Isten mindig mindenkinek ÖNMAGÁT adja! Aki elfogadja Istent, az boldog! Aki nem fogadja el, az boldogtalan! Isten a SZERETET! Isten nem vasal be senkin semmit! Amikor közvetlenül a halál után átvilágítást kap a lélek, akkor olyan önismeretre jut, amely arra készteti őt, hogy önmaga fölött mondja ki az ítéletet!

    Akit a földön különböző csapás ér, az jó, ha tudja: ezek nem büntetések, hanem Isten kegyetlen kegyelmei! Vagyis ezek arra akarják rávenni a csapás elszenvedőjét, hogy megtérjen! Szó sincs büntetésről! 

A büntetés a ti találmányotok, akik jogi kategóriákban gondolkodtok! Isten mindenkor IRGALMAS, segítőkész Isten! Ne ruházzátok Istenre saját gyarló szeretetlenségeiteket!

    3. Gyermekeiddel kapcsolatban nagy általánosságban elmondtam, hogy mit vétettél. Konkrét eseteket neked kell megtalálnod, ha éppen igényt tartasz rá. De nem lényeg!

    Aki az Enyém, az akkor is boldog, ha az egész világ bántja őt. Engem is bántott szinte mindenki! Ez kísértést jelentett ugyan számomra néha, de benső békémet felborítani soha nem tudta! És ne feledd: " Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála (János 14;23)!" Tehát a mennyország van benned, csak észre kellene venned! Ha hiszel Nekem, akkor megérted szavaimat, s nem fogsz arra vágyakozni, hogy gyermekeid akarjanak boldogítani!

    Drága Gyermekem! Legyenek dicsőítő imáid! Ezek képesek szemeket, ablakokat nyitni lelkedben, s képes leszel meglátni, hogy mennyire minden a te javadat szolgálta és szolgálja mindaddig, amíg Enyém akarsz maradni.

    De ha nem Mellettem döntöttél, akkor az egész világ sem képes arra, hogy békét teremtsen szívedben! Istenre vagy teremtve, és nyugtalan marad a szíved. 17/1606

 

 

Kérdező: BIBLIAI MAGYARÁZAT

            Kérem Lukács 18. magyarázatát.

HANG: Az jelzett bibliai szövegben az igazságtalan bíró igazságot szolgáltat, mert már terhére van, hogy folyton zaklatják őt ezért.

    A jogi igazság az, amikor valakinek megadják azt, ami neki jár! Nagyon természetes, hogy az említett igazságtalan bíró, még ha akart volna is, akkor sem lehetett volna igazságos, mivel ember nem képes senki emberfiáról megállapítani azt, hogy mi jár neki és mi nem.

        De ez nem jelenti azt, hogy nincs igazságszolgáltatás a földön. Van, de erkölcsileg mindig csak igazságtalan igazságszolgáltatás lehetséges, mivel a jogrend csak egy szeletét képes átfogni annak, ami egy embert irányít. A legtökéletesebb bíró sem képes átlátni azt, hogy az, aki felett ítélkezik, mit örökölt, milyen hatások érték eddig életében és hogyan működött együtt eddig azzal a kegyelemmel, ami lelkiismerete szavát olyanná alakította, amilyen. Éppen ezért egyetlen bíró sem mond erkölcsi ítéletet, csupán jogi ítéletet.

    Isten az embert erkölcsi lénynek teremtette! A bennetek működő igazság utáni vágy ezt harsogja! Képtelenség elfogadni azt, hogy Isten, aki kivétel nélkül minden embert átvilágít, - (Ez az Ő ítélete. A döntést, az elítélést, mindenkire magára bízza!) - megtéveszthetne benneteket. Ha ezt tenné, akkor joggal hazugnak bélyegezhetnétek Őt! Ez nemcsak káromlás lenne, de megzavarodottság is. Hogy is lehetne normális kijelentés az, hogy az IGAZSÁG hazugság?!

   Mivel az előbb említett átvilágítást senki ki nem kerülheti, ezért igazságérzetetek egyszer kielégül! Maga Isten elégíti ki azzal, hogy átvilágít benneteket! De ez a földön, a maga teljességében nem történik meg. Részben igen, a lelkiismeret szava által. A földi élet, tehát a földi pokol, csak azáltal elviselhető, hogy az Enyéim az IRGALOM RENDJÉT képviselik! Képesek erre, mert tudják, hogy bennük élek (János 14;23) és tudják, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik (Róma 8;28)! 21/2123

 

 

 

Jézus szavai a reinkarnációról

 

    ………….

    2.  Jézus az Őt elárulni készülő Júdásról azt mondta, hogy jobb volna neki, ha meg sem születik. (Máté 26;24.) Úgy gondolom, e Jézusi kijelentés utal arra is, hogy minden leszülető szellemi lénynek van egy alapszándéka, amely egész földi életét meg fogja határozni. Vagyis gyökeresen új életcélt csak a szellemvilágból hozhat a maga számára minden testbe született szellemi lény.

    Jézus szerint tehát nemcsak angyali szellemből lehet ember, hanem ördögi szándékú szellemből is, akik azért képtelenek felismerni Jézust mert nem az Atyánál tanultak, nem rá hallgattak, mielőtt anyagtestben megszülettek volna !

     A szeretet Istene nem teremthetett ördögöt. Aki azzá vált, az saját, helytelen gondolkodása következtében lett azzá. Logikusnak tűnik, hogyha egy bizonyos gondolkodásmód vállalása által el lehet távolodni Istentől, akkor egy másfajta gondolkodásra való törekvés által lehet közeledni is Hozzá. 

    De hogyan válhat egy ördögi szellem újra angyallá? Itt van pl. Júdás esete, akit Jézus "a veszedelem (romlás)" fiának nevezett (János 17;12).  Ennek ellenére Jézus, mikor a saját, második dicsőséges eljövetelét megjövendölte, Júdásnak is ugyanazt a jutalmat ígérte, mint a tizenegynek: " Ámen, mondom nektek, hogy ti akik követtetek engem, az újjáalakuláskor (újjászületéskor), amikor az Emberfia dicsősége trónjára ül, ti is tizenkét trónra ültök oda és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse felett, " (Máté 19;28) (Akiben netán kétség merülne fel, azzal kapcsolatban, hogy Júdást a tizenkét apostol közé számította-e Jézus, azt arra kérem, olvassa el a János 6;70-71-ben lejegyzetteket.)

    Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni, de azt is tudta, hogy az árulás és annak következményei nem fogják békességgel eltölteni Júdást. Sőt szenvedni fog. Ezért mondhatta, hogy "jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja." (Máté 26;24) Jézus tudta, hogy azok a tapasztalatok, melyeket Júdás mellette szerez, előbb-utóbb a gondolkodásmódjára is hatással lesznek.

    Jézusnak volt igaza. Bár Júdás elárulta Jézust, de ezt követően felismerte, hogy helytelenül járt el. Tettének következményeivel szembesülve magát árulónak, Jézust pedig igaznak ismerte fel (Máté 27;4). Még a vérdíjat is visszaadta, a tettét pedig megbánta. De mivel bűntudatát még nem tudta feloldani azáltal, hogy Isten irgalmát elfogadja, ezért önmaga fölött a saját értékrendje szerint ítélkezett.

    Jézus csak azért adhatott jövendölésében az 'áruló'-nak is trónt, mert tudta, hogy Júdásnak lesz alkalma arra, hogy a múltban végzett tetteit ne csak a saját elgondolása alapján, hanem az Isten fényében is megítélhesse, s újra leszületve bebizonyíthassa, hogy Isten akarata szerinti életáldozatot is képes vállalni azért, amit jobbnak ismert fel.

    Júdás a földön szerzett tapasztalatai nélkül nem szembesülhetett volna a saját addigi gondolkodásmódjával és nem merült volna fel benne a változtatás igénye. Júdás a minden emberben benne élő boldogságvágy és a Jézus mellett átélt tapasztalatok hatására elindult a gondolkodás-átalakítás útján. S kérdem én, akadályozná-e őt ebben az az Isten, aki Fián keresztül mindenkit gondolkodás-átalakításra szólított fel (Márk 1;15)? Úgy gondolom, hogy a nem ártás, megbocsátás és segítés Istene nemcsak nem gördít akadályokat az általa kért gondolkodás-átalakítás útjába, hanem inkább lehetőséget biztosít rá: "a ti időszakotok...mindig készen van (megfelelő)" (János 7;6).

   Mi történik tehát a testi halál után azzal, aki földi tapasztalata nyomán felismeri gondolkodásának helytelenségét - mint Júdás is tette, - de még nem ismeri fel Jézust az irgalom rendjét képviselő szabadítójának ?

    Az a véleményem, hogy halála után mindenki átvilágítódik Isten szeretetének fényével, és szembesülve önmagával lehetősége nyílik arra, hogy Isten mellett, vagy ellene döntsön. (Ennek földi megfelelőjéről beszélt Jézus a János 3;19-21-ben.)

    A szellemvilágban csak az dönt Isten mellett, aki Isten szeretetét közvetlenül megtapasztalva önismeretre jut és vágyakozás ébred benne, hogy viszont szeresse az Istent. Igen ám, de ennek a döntésnek a komolyságát igazolni csak a földön lehet, ahol az Isten rászoruló módon minden emberben benne él. (Máté 25;40)

    Azokban, akik felismerik, hogy az Isten bennük is szeretet, vágy ébred arra, hogy ezt, - az önmagukban felismert igazságot - tettekkel is igazolják, ugyanis egy gondolkodásmód milyensége a belőle fakadó cselekedeten, tehát a gyümölcsön mérhető le. A megváltozott gondolkodás igazolására a legbiztosabb lehetőség a kísértések világában, tehát a földön nyílik. Valójában a megtérés vágyával leszületett emberek biztosítják azt is, hogy a Jézus által elhozott világosság az Ő második eljöveteléig jelen legyen a földön.

    Aki vállalja, hogy Isten képviseletében leszületik a földre, az biztosra akar menni. Vagyis azáltal, hogy a földre visszatér, nem akar gondolkodásmódjában is visszalépni és azt, amit hibának ismert fel, újból elkövetni. Tehát nem akar eltévedni ! Talán még garanciát is kérne Istentől, ha nem látná be nagyon hamar, hogy az Istenhez való hűséget a földön nem adhatja meg senki a másik számára, csak mindenki önmaga számára azáltal, hogy már a szellemvilágban nagyon komolyan gondolja ezt.

    Mindenki, aki önként vállal feladatot Istenért, igyekszik felkészülni erre. Minél őszintébb valakiben a vágy, és egyértelműbb benne az elhatározás, annál inkább igyekszik mindent megtenni azért, hogy helytállhasson. Mivel tudja, hogy kudarca, vagy győzelme nem Istenen múlik, hanem saját szándékának komolyságán, ezért felkészül, tanul, kitisztáz, hogyha majd visszatér a földre azért, hogy Istent közvetlenül, embertársaiban szerethesse, semmiképpen ne tévedjen el, hanem Jézusra találva újra tudatossá válhasson benne az, hogy kicsoda ő, kiért érdemes élnie és hogyan.

    3.  A születés előtti tudatos létezést igazolják Jézus következő szavai is. Miután az Egek (Istenének) Királyságát előbb szántóföldbe rejtett kincshez, majd vándorkereskedőhöz és tengerbe vetett vonóhálóhoz hasonlította, így szólt a tanítványaihoz: "minden írástudó, aki az Egek (Istenének) Királyságában tanult, hasonló a gazdához, aki a kincstárából új és régi dolgot hoz elő. " (Máté 13;52) E Jézusi kijelentést úgy értelmezem, hogy azok, akik azzal a tiszta szándékkal születnek le a földre, hogy itt Isten Királyságát hirdessék, találhatnak ki új példabeszédeket, de a különböző formájú példabeszédek mögött a tartalom soha nem lehet más, mint az Isten akarata.  ……….   38/4129                        

                                                                     Bucholcz Ferenc

 

 

Átvilágítás halál után: 2/153, 4/282, 7/547, 8/657, 8/673, 9/694, 9/719, 10/786, 17/1606, 21/2123, 38/4129.