Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Világosság angyala

           

Kérdező: Jézusom! Kérlek, szólj hozzám Egyházadról!

HANG: Egyházam az az intézmény, mely képes megmutatni a benne lévőknek, a Vele foglalkozóknak, hogy mennyi emberi nyomorúság zsúfolódhat össze az Én nevemben egyéni önző érdekek, hatalmi ambíciók kiélése céljából. Éppen az Egyházam az, melynek külső falai gigantikus méreteivel negatíve hirdetik ezt: a kicsi a szép. -

     Az Egyházam az én Keresztem. Mindig is az volt. Itt válik ki legjobban az önzés, gyűlölet, kapzsiság, irigység, rangkórság, piperkőcség, pénzimádat, kényelemszeretet, gerinctelenség, ravaszság. Ez valóban egyetlen értékkel rendelkezik, s ez az, amiről igazán nem tehetnek, akik benne vannak.

      Ennek az Egyháznak egyetlen értéke az, hogy az ENYÉM! Éppen így van ez a Kereszttel is. Önmagában bitófa. Értékké általam lett azáltal, hogy küzdőteremmé, küzdőtérré, mely Enyém, választottam. Ezáltal minden áldás ebből a Keresztből ered, árad. Egyházam ugyanezt a feladatot teljesíti. Szó sincs a néger fehérre mosásáról. Nem. Keresztem és Egyházam gyökerében, folyamatában és gyümölcseiben egyaránt azonosak. Amint keresztedről le nem szállhatsz, mert természeted és körülményeid gerendáiból épül, úgy Egyházam is ilyen. Barátaim és vádlóim egyaránt téglái Egyházamnak.

      A felekezet-cseréknek sohasem kegyelmi okai vannak, hanem pszichikaiak. Nem attól lesz jobb, vagy rosszabb valaki, hogy melyik felekezet tudja magáénak. Erkölcsi értéket a lélekben levő szeretet ad mindenkinek, függetlenül attól, hogy melyik felekezetnek tagja. Egyházam a lehetőségek tárháza mindkét irányban: uralkodás - szolgálat; szeretés - önzés; gőg - alázat; bántás - megbocsátás.

      Az képtelenség, hogy bármely felekezet is lefoglalhatna úgy magának Engem, hogy tetszése szerint rendelkezzék Velem. Az igazság az, hogy bármely felekezetben bárki átadhatja magát Nekem úgy, hogy tetszésem szerint rendelkezhessem vele.

      Nem az Egyház nyújt Engem a világnak, hanem Én nyújtom az Egyházat az embereknek. Üvöltően hamis nézet az, mikor Egyházamban a hatalmon lévők azonosítják magukat Egyházammal kizárólagos módon. Ezt maguk a hatalmon lévők is tudják. Szentlélek elleni bűnnel főleg itt lehet találkozni.

     Számomra Egyházam megalapítása előtt is világos volt, hogy szeretnem kell mindenkit, s tudomására kell hoznom mindenkinek, hogy e feladat elvégzésére vállalkozva akarok mindenki lelkében élni. Vagyis, hogy mindenkinek szól e felhívásom: Engedj be magadba, hogy mindenkit szerethessek általad. -

     Aki ezt Számomra nem teszi lehetővé, abban nem tudok élni akkor sem, ha római pápa, akkor sem, ha gyermekorvos.

     A probléma abból adódik, hogy Én bennetek nemcsak szeretni akarok mindenkit, hanem általatok ezt meg is akarom mondani mindenkinek, hogy Én ilyen vagyok.

     A probléma abból adódik, hogy akiben élek, abban szövegelni is akarok másoknak. És akiben nem szövegelhetek másoknak, abban nem tudok élni.

     Célom nem a szeretés. Az LÉNYEM. Célom a szövegelés, a tanítás, az örömhír hirdetése. Célom: benned is kimondani másoknak, hogy bennük is e szövegelés a célom. E téren valóban szamár a végállomás. Sőt, ördög!

     Bármekkora szeretetet is gondol megjeleníteni valaki önmagában e nélkül, nem tudok vele azonosulni. Ha pedig végállomásként állítja mások elé azt, hogy szeretnünk kell egymást, s ezt Velem akarja alátámasztatni, akkor bizony a világosság angyalának képében az a  Kísértő lepleződik ott le, aki a hazugság atyja.

     Ha valaki úgy szeret másvalakit, hogy nem hozza az illető tudomására: boldoggá őt is csak az teheti, ha másokat is szeretni kezd, akkor jobb lenne, ha semmi szeretetet sem kapna az illető, mert a félszeretet rosszabb, mint a gyűlölet. -

     Akarom, hogy megértsed szavaimat, ezért ismétlésbe bocsátkozom: Lényem a szeretés. Célom, hogy ezt másoknak elmondjam. Csak abban él Lényem örömmel, akiben megvalósíthatom célom.

     Aki csak azt akarja, hogy szeressék - ezt különben mindenki akarja -, az előbb-utóbb el akarja hallgattatni azt, aki a szeretés hirdetésének köteles feladatát másoktól is megkívánja. 1 /29

 

 

Kérdező: 4. Mi származik az ördögtől? Hogyan lehet megkülön­­böztetni a látszat-jót az igazi jótól?

HANG: Minden rossz egy elrontott jó. Az erkölcsi rendben az annyit jelent, hogy minden rossz egy elron­tott szeretet. A szeretet természetesen csak Tőlem származhat. A szeretetnek ŐSFORRÁSA VA-GYOK. Ennek elrontása, ha ben­netek tudatos, akkor tőletek származik, ha nem tudatos, akkor a gonosztól van.

     Arra a kérdésedre, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a látszat-jót az igazi jótól, hát erre nem lehet oly könnyen válaszol­ni, mint legtöbben gondoljátok. A pokol tüze és a Szentlélek tüze - mondottam egyszer egy gyermekemnek - a felületen meg nem különböztethető. De ez nem baj, ha tudod, hogy aki Engem sze­ret, annak minden, még a pokol tüze is javára válik.

     Hosszabb távon persze megkülönböztethető. A Gonosz nem képes sokáig a világosság angyalának ábrázatát magára ölte­ni. A Lélek gyümölcseinek felsorolása megtalálható a Galata le­vél 5:22-ben.

     Az előbb leírtak természetesen arra vonatkoznak, mikor mások magatartásán kellene meglátnod, hogy az jó, vagy nem jó. Önmagad számára nem lehet kétséges, hogy erkölcsileg rosszat véletlenül tenni nem lehet. Csak készakarva. Mindenkinél a SZÁNDÉK a döntő.

     Ostoba kijelentés az, hogy a pokol útja jó szándékkal van kikövezve. Az ilyen kijelentés tényleg ördögi. Jó szándékkal nem lehet elkárhozni, csak üdvözülni, még akkor is, ha valaki jó szán­dékkal valami nagyon nagy ostobaságot csinál. Bár van bűnös tu­datlanság is. Ha valaki tudatosan hanyagolta el, hogy elsajátítson bizonyos ismereteket, melyek további életében majd fontos szerepet kaphatnak, hát annak bizony terhet fog jelenteni a bűnösen elmulasztott ismeretek hiányából származó rossz következmény. De ekkor sincs számotokra olyan mérce, mely képessé tenne benneteket arra, hogy megfelelő bírói ítéletet tudnátok hozni az illető rovására.   2 /115

 

 

Kérdező: Uram!  Eléd hozok valakit, aki egy meditációban olyasmit látott, ami nem hitelesíti házastársával a kapcsolatát. Sőt..! Kérlek szólj hozzá.

HANG: Már több helyen is elmondtam, hogy Én nem ismerek elválást. Én a kapcsolatok Lelke vagyok, s nem a kapcsolatok milyenségét akarom változtatni, hanem a minőségét. Tehát nem akarok barátból férjet, férjből valami más társat, hanem a barátságot Bennem megszentelt barátságnak, a házastársat Bennem megerősödő házastárssá akarom növel­ni, nevelni. - Az a látás, vagy inkább így mondom, annak a látásnak magyarázata nincs egy hullámhosszon  Velem. Lehet ugyan Értem elhagyni házastársat is, ha az illető lehetetlenné akarja tenni a Velem való kapcsolatot, de soha sem azért, hogy más majd ezt könnyíteni fogja. Nem fogja! Ha téged elhagy valaki, az más. De te ne akard elhagyni azt aki nem akar úgy élni, ahogy te szeretnéd. Nagy bajban lennél, ha Én elhagynálak olyankor, mikor nem kívánsz úgy élni, ahogy Én szeretném.

     Én azt az emberi kapcsolatot áldom meg, melyet előttem kötöttek azért, hogy áldásom ereje segítse át őket minden próbatételen. Álljatok ellen annak a kísértésnek, mely a világosság angyalának képében bódítani és hódítani egyaránt akar benneteket. Tőlem csak olyan találkozások jönnek, melyek erősítik a már meglévő kapcsolatokat. Ha találkozol valakivel, aki erősíteni, segíteni akar házasságod harmonikussá tételében, az Tőlem van. Aki gyengíti, sőt veszélyezteti, elerőtleníti az eddigi kapcsolatot, az az Ősellenségtől van. Megismétlem: Én a kapcsolatok Lelke vagyok. A Diabolos, a Szétdobáló, az Nekem ellenségem.  4 /285

 

 

Kérdező:  Leányom barátja jól lát? Adj világosságot!

HANG: Leányod barátjáról nem neked, hanem neki kell érdeklődnie. Én csak elveket adhatok, melyek mindenkire érvényesek. Konkrét hozzáállást az élethez csak azoknak a konkrét személyeknek tudok adni, akik nem postás útján, hanem közvetlenül kérdeznek Engem. Sok félreértés keletkezett már abból, hogy közvetve, önmagatok által kívántatok Engem hatékonnyá tenni mások számára úgy, hogy ne rajtatok legyen a felelősség, hanem Rajtam. Ezt saját érdeketekben nem vállalhatom.

     Annyit azonban mondanom kell, hogy a külső cselekvés nélküli, állapotszerű meditáció értelmetlen és értéktelen az Én számomra. Közületek senki sem külön sziget, s Nekem pedig semmi szükségem nincs arra, hogy valaki összekeverje az eget a földdel. A vízió beátifikának, a boldog színről színre látásnak itt van a helye, és nem azon a Földön, melyről azt mondtam, hogy ott minden ember arcának verejtékével fogja enni a kenyerét.

     Ne vállaljátok az önámító, hazug, délibábos, szemfényvesztő félrevezetésnek megideologizálását. Ez az önbecsapásnak egyik legveszedelmesebb formája, mert ebben a sötétség fejedelme, a világosság angyalának ruhájában közelít hozzátok, s rabolja el tőletek azt az időt, melyet arra kaptatok, hogy tevékeny szeretetben bontsátok ki magatokból mindazt az értéket, amelyet kamatoztatásra kaptatok Tőlem, mikor leszülettetek a földre.  6 /467

 

 

Kérdező:  2. Egy szeánszon nagyanyám szelleme olyasmit mondott, ami ellenkezik azzal, amit nekem a vallásomban tanítottak. Ez megzavart, bár akarok tovább is odajárni.

HANG: 2. Amit azon a szellemidéző szeánszon tapasztaltál, annak semmi köze sincs sem nagyanyádhoz, sem Hozzám. Meg kell mondjam, hogy jelen korotokban nagyon sok szemtelen szellem jelentkezik be hozzátok a vilá- gosság angyalának képében, s olyan szellemi, lelki táplálékkal akarnak ezek etetni benneteket, amely táplálékban semmi tápszer nincsen. Azon a szeánszon a bejelentkező szellem nincs megfelelő kontroll alatt részetekről!  8 /614

 

 

Kérdező: 1. A szellem-írást gyakorolhatom-e otthon?

HANG:  1. Kinyitottad lelkedet, mielőtt a szellemek megkülönböztetésének adományát megkaptad volna. Túlsietted a dolgokat, és most sok olyan szellem settenkedik körülötted, akik csak arra várnak, hogy mikor és hogyan tudnának benned zavart kelteni. Sokkal többet kellene nemcsak Rám hivatkoznod, hanem Velem foglalkoznod. Sokkal többet kellene olvasnod, tanulmányoznod az evangéliumokat. Sokkal komolyabban kellene venned a bejelentkező szellemekkel szemben használt kontrollt. Nem szabadna hiszékenynek lenned! A hit és a hiszékenység, az két nagyon különböző forrásból fakad. A hiszékenység mögött mindig ártó erők állnak, akik a világosság angyalának képében próbálják ki- és felhasználni a médium gyengéit, akár kívül, akár belül találhatók azok. Sokkal több józanság és alázat kell ahhoz, hogy ne válj áldozatává ezeknek az erőknek, mint amit eddig beépítettél magadba.

     Neked nagyon meg kell tanulnod a hálaadó imákat! Mindenért hálát adni! Akkor is, ha nem érted, hogy ez mire jó. Azért fontos ez, mert eleve tudnod kell, hogy Én valóban mindenható vagyok a szeretet körén belül, s így nem baj, ha a földi életben a szeretet nem élvezet, hanem áldozat. Nevetségesen rövid az a földi élet, amelyet ti annyi mindenre fel akartok használni, pedig csak egy a szükséges! 8 /620

 

 

Kérdező:  Egy gyógyítóról szeretnék hallani, aki kozmikus energiával gyógyít. Apámról kérek értesítést.

HANG: Arról a gyógyítóról, akit kérdezel, nem mondhatok véleményt.  Én Júdás lelkének állapotát sem tárhattam fel közvetlenül azok előtt, akik őt ismerték. Neked volt alkalmad információt szerezni az illetőről olyantól, akiről tudtad, hogy nagyon szeret téged és a tieidet. Kétségtelen, hogy jobb lett volna, ha hallgatsz rá.

     Elsődleges célom az igazság közvetítése. Szívesen teszem ezt, főleg olyankor, amikor ez együtt jár a vigasztalással is. Most ez történik.

     Drága Gyermekem! Édesapádat kár volt ugyan elvinni ahhoz a gyógyítóhoz, de azok a kezelések neki nem ártottak semmit. Neked sokkal többet! Neki nem. Ő olyan kiszolgáltatott volt, amilyen kiszolgáltatottságban angyalaimnak már nem kell arra várniuk, hogy engedélyt kapjanak a közbelépésre. Tehetik saját belátásuk szerint. Hát ez történt. Engesztelő családi szentórátokon ott volt édesapád, s boldog mosollyal ölelt magához szellemi mivoltában benneteket. Angyalaitok olyan csodálatos zenét produkáltak imáitok köré, hogy még egész magas szférák is felfigyeltek rá.

     Amit mondtam, azért mondtam, hogy igazságot közöljek. Öröm Nekem is, hogy ez az igazság-közlés benső békét is eredményez bennetek.

     Arra kérlek szeretettel, hogy a jövőben azokra hallgass, akikről tudod, hogy nagyon szeretnek téged, és ne menj bele semmilyen kétes értékű személyek igénybevételébe.

     Vigyázzatok! Legyetek óvatosak! Jelen korotokban, amikor a szellemi fejlődés már elérte azt a szintet, amely jót, rosszat egyaránt képes felszabadítani, akkor nagyobb hangsúlyt kell tennetek az óvatosságra, mint előzőleg. Szellemi téren is úgy van, mint a fizikális társadalmi életben. A szabadság növekedésével nem erősödött, hanem gyengült a közbiztonság, és nagy városaitokban jól teszi az, aki óvatos olyankor, ha leszáll az est. Így van ez  a szellemekkel is. Ma fokozottabb szemtelenséggel jár a sötétség fejedelme és csatlósserege a világosság angyalának képében, mint ezelőtt. Ezért mondom: legyetek óvatosak, amikor ebből a szellemvilágból információt kaptok. Legyetek óvatosak!  8 /641

           

 

Kérdező: Akinél beavatódtam, annak magatartása elbizonytala­nított Veled kapcsolatban.

HANG: Meditációitokban, amikor jó szándékkal Velem akartok találkozni, akkor Velem is találkoztok. Ha pedig közénk akar férkőzni a világosság angyalának képében a megtévesztő, akkor ő le fog lepleződni, mert Én senkit sem engedek erején felüli kísértésbe esni, aki eszével, szívével egyaránt Engem kíván.

      Imáidban, meditációidban eddig is Velem találkoztál, és ennek lett következmé­nye, hogy rátaláltál a HANG-omra!  9 /740

 

 

Kérdező: Jézustól kapok üzeneteket? Erősítést, vagy figyelmeztetést szeretnék kapni kérdésemre.

HANG: Szeretnélek felhasználni üzeneteim vételére és továbbítására. Ehhez viszont nem elég, hogy bizonyosságot kapj egyetlen alkalommal, mivel az ősellenség, a nagy megtévesztő gyakran képes a világosság angyalának látszani.

Tanácsom ezért a következő: Számodra ne az legyen a döntő, hogy kitől jön hozzád üzenet. Még az sem a legfontosabb, hogy rád milyen hatást gyakorol az üzenet. A fontos az üzenet tartalma!

    Csak olyan üzenet jön Tőlem, amely amellett, hogy épít, buzdít, vigasztal, még abból is felismerhető, hogy mindig harmóniában van azzal a tartalommal, amelyet evangéliumaim hordoznak.

     Ha olyan mondatokat fedezel fel egy üzenetben, amelyet nem tudsz semmiképpen összeegyeztetni evangéliumaim mondanivalójával, akkor tudd, hogy e mondatokat a megtévesztő csempészte bele az üzenetbe. Tehát nem kell mindent elvetned belőle, csak át kell rostálnod. Bizony, amit a búza közé hullott konkolyról mondtam, az áll az ilyen esetre is. Ellenség cselekedetének a következménye az.

    Ezzel már azt is elmondottam, arra is felszólítottalak, hogy tanulmányoznod kell az evangéliumaimat. Nem azt mondtam, hogy a Bibliát tanulmányozd, hanem azt, hogy a négy evangéliumomat, és azokat a szavaimat, amelyeket az Apostolok Cselekedeteiben megtalálhatsz.

     Gyermekem! Nagy szükségem van rád! Nagyon jól fogtad eddigi üzeneteimet. Szeretném, ha továbbra is nyitott volnál Felém. De nyugodt lelkiismerettel csak akkor leszel erre képes, ha megfelelő kontrollt tudsz alkalmazni, amely segít neked abban, hogy ki tudd szűrni azokat a zavaró állomásokat, amelyek miatt könnyen félreérthetővé válhat mondanivalóm, amelyet neked és általad akarok közölni a világgal.     10 /812

 

 

Kérdező: Gyakran nagyon elfáradok. Elfogy az erőm.

HANG: Ha jól értenél a motorokhoz, akkor tudnád, hogy mennyire fontos egy gép működése szempontjából a megfelelő beállítás!

     A földi életben szinte minden ember egy olyan helytelenül beállított gép, melynél hol a vágyakat kell csökkenteni, hol az erőt kell fejleszteni.

     Az emberi értelem már kitalált önbeállítós gépeket, tehát olyanokat, amelyek automatikusan tudják beszabályozni működésük ritmusát. Pontosan ezt a műveletet kell végrehajtanotok, de most már nem kifelé, hanem befelé, magatok felé is.

     Drága Gyermekem! Mivel te nem vagy gép, ezért téged rajtad kívüli erők nem szabályozhatnak be! Neked kell magadat beszabályoznod, tehát megoldanod azt a problémát, hogy vágyaid és lehetőségeid szinkronba kerüljenek. Ennek elvi alapja a következő:

    1. Csak azt kell megvalósítanod, amit Isten elvár tőled.

    2. Isten soha nem vár el tőled olyasmit, ami elszakíthatná idegzeted húrjait, tehát boldogtalanná tenne.

    3. Ha belül a lelkedben azt érzed, hogy erődön felül kell dolgoznod, akkor azt is érezned kell, hogy Isten megadja ehhez a szükséges erőt, mivel Ő mindig biztosít mindent ahhoz, hogy az Ő akaratát teljesítsd!

    4. Az emberi elvárások általában a hiúság virágai, termékei. Amíg valakit emberi elvárások hajtanak, s ebben az emberiben ő maga is benne van!, tehát Tőlem függetlenül kényszeríti, hajtja bele magát valaki bizonyos feladatok felvállalásába, addig kiteszi magát annak, hogy a sötétség erői a világosság angyalainak ruhájában tönkretegyék 

őt.

     Drága Gyermekem! Általam, Velem és Bennem! Ez az elv mindig segít, hogy helyesen szabályozd be magadat benső békéd érdekében!   14 /1327

 

           

Kérdező: 3. Külső jelzéseket tapasztalok. Mik ezek?

HANG: 3. Csak azok a külső jelzések fontosak, amelyek erőt adnak arra, hogy tudj megbocsátani, tudj szolgálni, tudj szeretni! Éppen azért, mert a gonosz is tud jeleket adni, nem érdemes nagy fontosságot tulajdonítani ezeknek! A néma jelenések mindig gyanúsak, ezekkel lehetőleg nem szabad törődni. A valós jelenések mondják meg, mit akarnak. Ha ezt megtették, akkor mondanivalójukat hozzá kell mérned az Én tanításomhoz. Ha e mérlegen megállja helyét, akkor jó, ha nem, akkor leleplezted a gonoszt, aki képes magát a világosság angyalának képében megjeleníteni!

    Mindig a benned lévő valóságom, tehát Lelkem szeretete a döntő. Nem érdekesnek kell lennetek az emberek előtt, hanem értékesnek. Sajnos, Én is gyógyításaim miatt érdekes voltam, de meg is tettem mindent, hogy csak akkor gyógyítsak, amikor már semmiképpen sem kerülhettem el ezt. Ha elolvasod Márk 2-dik fejezetét, 34-től 38-ig bezárólag, akkor megérted, hogy miért kellett elvonulnom imádkozni. Meg kellett beszélnem Atyámmal, hogy mit kell tennem, mivel a gyógyítások elterelték az emberek figyelmét a lényegről, tehát arról, hogy tanításomra figyeljenek!  15 /1425

 

 

Kérdező: 3. Beavatásokról

HANG: 3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem való találkozásban, a Szentlélekkeresztségben mindenki számára elérhető közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt, hogy igenis Én akarlak benneteket megkeresztelni! Bele akarlak benneteket meríteni a  Szentlélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni a így beavatódottban!

 Így Nekem is be kellett avatódnom, Nekem is részesülnöm kellett Szentlélekkeresztségben (Lukács 4;18) Ennek pontos idejét és helyét elolvashatod a Lukács evangélium 3;21-22 részében.

 Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képességeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősítse mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakorlat mutatja meg.

 A beavatásoknak, csakúgy, mint a Szentlélekkeresztségnek szinte velejárója az, hogy bizonyos szemtelen szellemek, különböző elbizonytalanításokkal, különböző holt vágányok felé irányított sugallatokkal képesek beszállni lelketekbe, és ott nagy zavarokat tudnak előidézni, ha nem kontrolláljátok magatokat kellőképpen.

 Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a beavatott kinyílt a szellemvilág felé, és a szemtelen szellemek egyáltalán nem tisztelik az embert. Így kéretlenül, különböző álruhában, gyakran a világosság angyalának mutatva magukat, játékszerükké degradálják azt, aki nem volt eléggé elővigyázatos.

 Az igazi forrás mindig a Szentlélek, és a józanész! A józanész pedig azt javallja, hogy mindenki legyen óvatos! És ilyen esetben, a kontroll szempontjából egy tudós ember többet ér, mint egy szent!

Okosság és óvatosság! Csak ezen a sínpáron tud életed vonata azon az úton haladni, amely azonos Velem, amely biztos és örök révbe juttathat téged Isten országában! 17 /1678

 

 

Kérdező: 2. Miért nem hisznek nekem a vallásos emberek sem?

HANG: 2. Ma nagyon sok álpróféta és hamis krisztus jár közöttetek. Sok a látó, halló, gyógyító, prófétáló ember. Nem könnyű megkülönböztetni a világosság angyalának képében megnyilvánuló megtévesztőt azoktól a jó szellemektől, akik segíteni akarnak benneteket. Ezért jó az óvatosság! Nagyon kell ismernetek tanításomat, amely megtalálható az evangéli- umaimban, ha nem akartok a megtévesztő áldozataivá válni! A hit és a hiszékenység nem azonos fogalmak! Légy továbbra is okos és óvatos! 18 /1715

 

 

Kérdező: 3. Egy megfelelő közösségre vágyom.

HANG: 3. Az általad említett közösség bármennyire jóhiszemű, nincs birtokában Lelkem szabadságának. De ott is vannak olyanok, akik tele vannak szeretettel, és az a féltés, amellyel mások felé fordulnak, ha nem is megalapozott, számukra mégis szeretetük megnyilvánulása. Hidd el, Engem sem csupa gonosz ember feszített keresztre! Legtöbb tele volt jó szándékkal! Így van ez most is! Éppen emiatt mondottam, hogy nem lehet különb sorsa a tanítványaimnak, mint Nekem volt (János 15;20). Ez így lesz az idők végezetéig!

    Örülök, hogy nem fogadod el azt, amivel belül nem értesz egyet! Azok, akik a Bibliát, mint papírpápát fogadják el és használják, jóhiszeműen ugyan, de bálványimádók. Ezt igazolják a gyümölcseik is! A megkeresztelt emberek közötti marakodásnak ez a gyökere! A gyümölcs: harag, viszály, veszekedés, gyűlölködés, egymás lepocskondiázása, kiközösítések, leminősítések és egyéb gonoszságok. S mindezek az ördögök emlegetésével a világosság angyalának öltözetében!

    Arra kérlek, amennyire rajtad áll, te csak maradj meg az evangéliumaimban elmondott és bemutatott életem hordozójának! Ne árts senkinek, tudj megbocsátani mindenkinek, és segíts ott, ahol erre neked lehetőséget adnak! Ez az Én életem! Legyen ez a te életed is!  18 /1786

           

 

Kérdező: 2. Félek magamtól, mert tudok jósolni, asztalt táncoltatni.

HANG: 2. A szellemidézésnek az a formája, amelyről említést tettél leveledben, nagyon veszélyes,  mert az ártó, zavaró, megtévesztő szellemek minden alkalmat megragadnak, hogy megnehezítsék életeteket!

     Mérhetetlen sok gondot tud okozni a Gonosz a világosság angyalának képében ott, ahol erre lehetőséget adnak neki. A jó szellemek előtt minden földi ember egy óriási méltóság. E méltóság alapja az a szabadság, amely még az Istennek is gátat vethet! Ezért csak akkor vállalják szent szolgálatukat érdeketekben, ha erre kéritek őket! Előttük minden ember szabadsága SZENT! Ők ezt át nem léphetik, meg nem sérthetik. De ha valaki tudatosan kéri segítségüket, akkor nagy hatékonysággal tudnak segíteni nektek!  19 /1868

 

 

Kérdező: 1. Járjak-e tovább abba a gyülekezetbe, amelyben megtértem?

HANG: 1. Sok embernek kinyitotta a szemét és a szívét az a gyülekezet, amelyet említesz. De ott, ahol bántják Édesanyámat, természetes, hogy nem érzed jól olyankor magadat. Ne is érezd jól magad soha ott, ahol Máriát bántják!

     Az általad említett gyülekezet és egyéb gyülekezetek bármennyire a világosság angyalai is, az ősellenség támadásaitól, sőt befolyásától egyik sem mentes. Természetesen ettől nem mentes egyetlen felekezet sem. A szomorú az, hogy nincs sem felekezet, sem gyülekezet, amely a senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, az állapotszerű szolgáló szeretet vállalását, tehát azt az életformát, amellyel Én, mint ÚT-tal azonosítottam Magamat, vállalná. Emiatt lehet állítani, hogy nincs olyan intézmény, amiben jól tudnám érezni Magamat. Csak személy van ilyen! És ezért Én most itt egy nagyon megszívlelendő kijelentést teszek: Ne azt tartsd legfontosabbnak, hogy te jól érezd magadat valahol, hanem azt, hogy Én jól érezzem Magamat nálad, benned! Csak oda menj, csak azt csináld, amiről azt érzed szívedben, hogy Én ott és úgy jól érzem Magamat nálad. Az egészen biztos, hogy rosszul érzem Magamat olyankor, amikor valaki Anyámról tiszteletlenül beszél!  23 /2315

 

 

Kérdező: 1. Egy állítólagos médiumról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Kivétel nélkül minden ember rendelkezik olyan képességgel, amely segítségével a szellem-világ lakói sugallatokkal láthatnak el benneteket.

    Aki azt vizsgálja, hogy ki az, akitől jön egy sugallat, az már eleve nem jól áll hozzá e kérdéshez. Aki azt vizsgálja, hogy az a sugallat, amit kap, szinkronban van-e Velem, Jézussal, vagy sem, az jól áll hozzá a kérdéshez.

     Az Én tanításom megtalálható az evangéliumokban. Először ezeket kell nagyon ismernie annak, aki médiumok tanításainak hitelt akar adni. Aki nem olvassa rendszeresen az evangéliumokat, aki az evangéliumokban foglaltakra figyelve nem ért valamit pontosan, annak előbb érdeklődnie kell az evangéliumokat jól ismerő szakembereknél mindaddig, amíg értelmileg megnyugtató választ nem kap a felvetett kérdéseire. Ilyen értelemben hitelesebb forrás a tudós, mint a szent! Ez a szellemi munka, ez a kutatás, keresés nem spórolható meg!

    Az ősellenség a legrafináltabb módon hivatkozhat Rám, csakhogy megtévesszen benneteket. A fejetekben nektek kell rendet teremtenetek. Ezt a feladatot az Isten sem veheti át tőletek!

    Az emmauszi úton, amikor feltámadásom után az Engem őszintén szerető két emberrel találkoztam, s fejtegetni kezdtem előttük a Rólam szóló próféciákat, akkor ők azért tudtak felismerni Engem a kenyértörésnél, mert az úton, míg Én beszéltem hozzájuk, gerjedezett a szívük, tehát belülről élték meg azt, hogy mennyire igaz mindaz, amit hallanak! Tehát nem az volt érdekes számukra, hogy Én mondom, amit mondok, hanem az, amit hallottak Tőlem.

    E főszabály tehát, vagyis az, hogy nem, aki mondja, hanem amit mond, azt kell vizsgálnotok evangéliumaim alapján, ez lesz a lényeg egészen az idők végezetéig! Aki nem ezt az utat választja, az kiteszi magát annak, hogy az ősellenség a világosság angyalának képében, vagy akár Rám hivat- kozva, eltereli őt a lényegtől, vagyis attól, hogy Én vagyok az ÚT   25 /2461

 

 

Kérdező: 1. Hogyan idézhetem meg őrangyalomat?

HANG: 1. Őrangyalod megidézéséhez nem szükséges semmiféle ceremónia. Ő mindig ott van, ahol vagy, és nem kell mást tenned, mint meg kell Őt szólítanod. Ha elhiszed, hogy Ő azért lehet a te őrangyalod, mert Isten angyala, akkor már ki is nyitottad szíved kapuját előtte.

    A ceremóniákkal nagyon kell vigyáznotok, mert pontosan ezeket tudják a sötét erők felhasználni arra, hogy a világosság angyalának képében bejelentkeznek nálatok, és míg rövidtávon ámulatba ejtenek benneteket, hosszú távon tönkreteszik idegzeteteket, emberi kapcsolataitokat, és főleg a Velem, Jézussal, való kapcsolatotokat. Ez így igaz akkor is, ha lépten-nyomon Rám hivatkozik az ilyen szellem. 25 /2465

 

 

Kérdező: 2. Szeretném kontrolláltatni magam.

HANG: 2. Nagyon fontos a kontroll! Mindig légy kész arra, hogy benső világodban tapasztalt sugallatokat kontrolláltasd. Ez nem bizalmatlanság, nem hitetlenség Velem szemben, hanem nagy bölcsesség. Igen, mert az ősellenség, a nagy megtévesztő, nagyon ravasz, és a világosság angyalának álcázva magát, mindig próbálkozik! Még Engem, Jézust is rá akart venni olyasmire, ami Atyám akarat ellen volt. Még Pétert, az Általam nagyra értékelt apostolomat is felhasználta erre (Máté 16;23)! 28 /2906

 

 

Kérdező: Három "HANGOT" hallok rendszeresen.

HANG: Médiumomnak azt írtad, hogy rendszeresen hallod őrangyalodnak, édes­anyádnak és egy harmadik valakinek a hangját. Azt írod, hogy az első kettőt fel­ismered, de a harmadikat nem. Most Én, Jézus, válaszolok neked!

   A benső hangok megítélésénél elsősorban nem a forrás a lényeg, hanem a tartalom! Tehát nem az a fontos, hogy ki szólal meg benned, hanem az, hogy mit mond! Te azért kaptad a józan eszedet, hogy ennek használatával eligazodj a föl­di élet különböző problémáiban.

    Azért kérem tőletek rendre a reggeli párbeszédimát, hogy Velem megbeszélve tudjatok rálátni azokra a napi teendőitekre, amelyek egyben a mennyei Atya aka­ratát is jelentik.

Ha valaki a lelkiismerete ellen cselekszik, akkor nyugtalanná válik, s így min­denki előtt világos, hogy a lelkiismeret szava a Szentlélek irányítása alatt áll. Nem rendkívüli tehát az, ha valaki meg tudja különböztetni a jót a rossztól, ha­nem az a normális.

Ha itt és most valaki nem tudja, hogy mit kell tennie, akkor várnia kell, mert bizonytalan lelkiismerettel nem szabad cselekedni. A várakozni tudás is része a helyes szeretésnek!

Nagyon fontos a benső megítélésénél a külső kontroll! Ha már választani szükséges, akkor inkább legyen tudós, mint szent az, aki által kontrolláljátok ben­ső sugallataitokat. Nagyon okosan tetted hát, hogy megírtad médiumomnak a leveledet!

    Légy óvatos! Még édes anyádnak, őrangyalodnak hangjában se légy tántorít­ hatatlanul biztos! A nagy megtévesztő képes arra, hogy a világosság angyalának álcázva magát, lépre csalja áldozatát. Újra és újra mondom: nem az a lényeg, hogy ki kér, ki tanácsol valamit, hanem az, hogy amit kér, amit tanácsol, az szink­ronban van-e evangéliumaimmal?!

Aki komolyan és rendszeresen olvassa az evangéliumaimat, aki komolyan és rendszeresen kontrolláltatja magát egy okos, értelmes emberrel, az feltétlenül el fog jutni arra a felismerésre, hogy mit is jelent e kijelentésem: Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! Senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam!

A benned megszólaló "hangok" közül egyiket se fogadd el tehát vakon! Egyiknek sem vagyok Én, Jézus, kizárólag a forrása! Senkiben, még a legtöké­letesebb prófétámban sem szólhatok mindig csalhatatlanul, amíg az illető a föl­dön él! Egyetlen csalhatatlan ember létezett a világon, Én, Jézus! Ezért olyan fontos, hogy ismerjétek az evangéliumokban leírt szavaimat, és e szavak tartal­mát ne akarjátok másképpen magyarázni, mint ahogy mondtam. Nem szó sze­rinti értelmezést kívánok tőletek, hanem olyan értelmezést, amely józan eszetek használata mellett emberséges tartalmat olvas ki minden kijelentésemből!  30 /3138

 

 

Kérdező: 3. A HANG mindenkiben szól?

HANG: 3. Mindenkiben szól a HANG! Mindenkinek van lelkiismerete mindaddig, amíg ezt teljesen tönkre nem tette magában. De mindenkiben vannak olyan 'zavaró állomások', amelyek miatt gyakran nem tudjátok megkülönböztetni a bennetek megszólaló Szentlélek hangját a különböző zavaró hangoktól. Éppen azért, mert ez így van, adtam médiumomnak, aki által most is üzenek neked, azt az adományt, hogy benne tisztán meg tudjak szólalni a ti érdeketekben.

    Ha valaki úgy gondolja, hogy tisztán szól benne az Én hangom, akkor is nagyon ajánlom neki, hogy kontrolláltassa magát médiumommal, nehogy a világosság angyalának képében tévútra vezessen benneteket a Megtévesztő!

    Médiumom hitelességét három alap biztosítja. Az egyik az, hogy elvégezte a teológiát. A másik az, hogy ő nyitott, imádkozó ember. A harmadik pedig az, hogy ami rajta keresztül hangzik, mint HANG, az mindig összhangban van evangéliumaimmal.  33 /3448

 

 

Kérdező: 2. Egy szimbólumról kérem a HANG véleményét.

HANG: 2. Az általad felrajzolt alakzat csak akkor lenne fontos számodra, ha magad ismered fel annak mondanivalóját. A világosság birodalmából, a világosság angyalától, világos információk jönnek még akkor is, ha ezek az információk szimbólumukban jelentkeznek!   33 /3477

 

           

Kérdező: Én, Jézus ki vagyok, és miért jöttem közétek?

HANG: Meg kell mondjam neked, hogy Én, Jézus nem vagyok valami rendkívüli földöntúli lény. Ennél sokkal-sokkal több vagyok! Én, Jézus a megtestesült Isten vagyok! Miért jöttem közétek? Tömören elmondom:

    Ti a Földre születésetek előtt, bármennyire is szeretetből teremtettelek benneteket, nem vállaltátok azt, hogy vissza szeressetek Engem. Miután lehetővé tettem Atyámmal és Lelkemmel azt, hogy tökéletes emberi természetet kapjatok, ezt is elrontottátok az önzéssel és a felelősség áthárítással. Hiába kaptátok meg a TÍZ PARANCSOT is, vagyis a tökéletes emberi természet törvényét. Ezt még jobban elrontottátok. Ekkor elhatároztuk, hogy Én, a MÁSODIK ISTENI SZEMÉLY, tökéletes emberi természetet veszek fel, s elmondom és bemutatom nektek, hogy ahhoz, hogy egy ember boldog legyen, mivé kell formálódnotok. Meg kell mondja, hogy ezt rontottátok el a legjobban! Mindent kitaláltatok, csak hogy ne kelljen azonosulnotok Velem, Jézussal, mint ÚTTAL!

    Abban tökéletesen igazad van, hogy enni, inni, aludni, dolgozni, szórakozni és szaporodni az állatok is tudnak. Az ember valóban boldogságra teremtődött szellemi lény, és a boldogság mindenképpen egy olyan hazataláltság élménye, amely minden mulandó értéket felülmúl!

    A Tőlem, mint ÚTTÓL menekülő ember bódulattal akarja fölcserélni a boldogságát. Nem haza akar találni a szívében, hanem önmagán kívül, a körülményeiben akarja megtalálni földi életének értelmét. Az ilyen emberek soha nem fogják átélni az újjászületés élményét! Ez számukra elindítja a csalódásoknak azt a folyamatát, amely állapotszerű önmagának hazugság útvesztőibe kergeti őket.

     Rajtam kívül nincs más ÚT ahhoz, hogy valaki valóban szívbékére találjon! Nem az születik újjá, aki akar, hanem az, aki azt akarjam, amit Én, Jézus akarok vele együtt! Újjászületés nélkül nincs üdvösség (János 3;3)! Az, ami egy emberben nem Én, Jézus vagyok, az embertelen, az természetellenes!

    Legnagyobb ellenségetek nem az istentelenek tábora! Ez a tábor túl naiv, és túl rövidéletű. Az igazi veszély a világosság angyalának mezében próbál elbódítani benneteket. A vallások és a Biblia! E két területen kell nagyon ébernek lennetek, ha boldogok akartok lenni, ha üdvözülni akartok! Pontosan e két területre gondolva mondottam, hogy sorsotok nem lehet különb az Én földi sorsomnál (János 15;20)!

    Az előbbi sorokban nem a különböző vallások és a Biblia ellen akartam beszélni, hanem arra karom felhívni figyelmeteket, hogy nincs olyan speciális vallás, amely az univerzális vallás tartalmát, vagyis a két főparancsot teljesen be tudná fogadni önmagába. Minden keresztény vallás a Bibliából kimazsolázott kijelentésekre támaszkodva, a többi speciális vallások hibáiból akarja igazolni önmagát.

    Én, Jézus valóban azért jöttem közétek, hogy minden ember igyekezzék úgy imádni az Istent, ahogy a legjobbnak látja, és szeresse embertársát úgy, mint önmagát! Aki erre törekszik, az meg fogja tapasztalni önmagán azt, hogy állami és vallási szervezetek egyaránt rossz szemmel fogják őt figyelni! Bizony a boldogságnak a bódultsággal szemben ez az ára!   42 /4553